17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

secondary data

thông tin thứ cấp

Xóa

segment

phân khúc

Xóa

segmentation

chiến lược phân thị trường

Xóa

selective attention

sàng lọc

Xóa

selective distribution

phân phối sàng lọc

Xóa

selective retention

khắc họa

Xóa

selective distortion

chỉnh đốn

Xóa

service channel

kênh dịch vụ