Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Many people admire the paintings and sculptures that artists create.
Nhiều người chiêm ngưỡng những bức tranh và tác phẩm điêu khắc mà các nghệ sĩ tạo ra.
Some very beautiful paintings and sculptures were created by two men who lived in the same country at the same time.
Một số bức tranh và tác phẩm điêu khắc rất đẹp được tạo ra bởi hai người đàn ông ở một quốc gia cùng một thời.
These men were Leonardo da Vinci and Michelangelo.
Hai người này là Leonardo da Vinci và Michelangelo.
They both lived in Italy around the year 1500.
Cả hai đều sống ở Ý vào khoảng năm 1500.
Leonardo da Vinci is most famous for his painting called the Mona Lisa.
Leonardo da Vinci nổi tiếng nhất với bức họa của ông được gọi là Mona Lisa.
This is perhaps the best-known painting in the world.
Đây có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất trên thế giới.
The Mona Lisa shows the head and shoulders of a dark-haired woman.
Mona Lisa cho thấy đầu và vai của một người phụ nữ tóc đen.
When people look at this painting, they are often captivated by her smile and by her eyes, which have a look of mystery.
Khi mọi người nhìn vào bức tranh này, họ thường bị quyến rũ bởi nụ cười và đôi mắt của cô, đôi mắt có một cái nhìn bí ẩn.
Another painting of Leonardo's is called The Last Supper.
Một bức tranh khác của Leonardo được gọi là Bữa Tiệc Ly Cuối Cùng.
This painting shows a famous scene from the Christian religion.
Bức tranh này cho thấy một cảnh tượng nổi tiếng Thiên chúa giáo.
In this painting, Jesus Christ is seated at the middle of a long table, with his followers (the disciples) seated around him.
Trong bức tranh này, Chúa Giê Su Ky Tô đang ngồi ở giữa một chiếc bàn dài, với những môn đệ ngồi quanh ông.
Many of the paintings that were created at this time have a religious theme.
Nhiều bức tranh được tạo ra vào thời điểm này có chủ đề tôn giáo.
Leonardo was not only an artist; he was also interested in engineering.
Leonardo không chỉ là một nghệ sĩ; ông ấy cũng thích kỹ thuật.
He actually worked for some time as an advisor to a military leader, helping him to develop new machines for use in war.
Ôngđã làm việc một thời gian như một cố vấn cho một nhà lãnh đạo quân sự, nơi giúp ông phát triển các máy móc mới để sử dụng trong chiến tranh.
Leonardo also made rough drawings of machines that are similar to those that were invented much later, such as submarines and helicopters.
Leonardo cũng tạo ra các bản vẽ thô của các máy móc tương tự như các máy được phát minh sau này, chẳng hạn như tàu ngầm và trực thăng.
Obviously, Leonardo was an extremely creative man.
Rõ ràng, Leonardo là một người có tính sáng tạo.
Michelangelo was about 23 years younger than Leonardo.
Michelangelo trẻ hơn Leonardo khoảng 23 tuổi.
In addition to being a painter, Michelangelo was also a sculptor, and many experts consider him the greatest sculptor of all time.
Ngoài việc là một họa sĩ, Michelangelo còn là một nhà điêu khắc, và nhiều chuyên gia coi ông là nhà điêu khắc vĩ đại nhất mọi thời đại.
One of his most famous sculptures is David, which is a statue of a young man who was a famous figure in the Bible.
Một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất của ông là David, là bức tượng của một người đàn ông trẻ, một nhân vật nổi tiếng trong Kinh Thánh.
Another great sculpture of Michelangelo's is called the Pieta.
Một tác phẩm điêu khắc vĩ đại khác của Michelangelo được gọi là Pieta.
The Pieta shows Mary, the mother of Jesus, holding the body of her son across her lap.
Pieta cho thấy Mary, mẹ của Chúa Giêsu, giữ cơ thể của con trai mình trên đùi.
Michelangelo is also famous for painting the ceiling of a church known as the Sistine Chapel.
Michelangelo cũng nổi tiếng với bức tranh trần của một nhà thờ được gọi là Nhà nguyện Sistine.
The leader of the Roman Catholic Church, Pope Julius, asked Michelangelo to paint the ceiling of this new church.
Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã, Giáo hoàng Julius, đã yêu cầu Michelangelo vẽ trần nhà của nhà thờ mới này.
This project required many years of hard work, and the Pope complained that it took too long.
Dự án này đòi hỏi nhiều năm làm việc chăm chỉ, và Đức Giáo Hoàng phàn nàn rằng phải mất quá nhiều thời gian.
However, when the work was finished, the ceiling of the Sistine Chapel was covered with beautiful paintings of many scenes from the Bible.
Tuy nhiên, khi công việc được hoàn thành, trần nhà của Nhà nguyện Sistine được bao phủ bởi những bức tranh đẹp về nhiều cảnh trong Kinh thánh.
Fortunately, many of the works of Leonardo and of Michelangelo can still be seen today in the art galleries of Europe.
May mắn thay, nhiều tác phẩm của Leonardo và Michelangelo vẫn có thể được nhìn thấy ngày nay trong các phòng trưng bày nghệ thuật của châu Âu.
During the past 500 years, the color of the paintings had faded somewhat, but in recent years, some work has been done to restore the paintings to their original appearance.
Trong suốt 500 năm qua, màu sắc của các bức tranh đã phai nhạt một chút, nhưng trong những năm gần đây, một số công việc đã được thực hiện để khôi phục lại những bức tranh về hình dạng ban đầu vốn có của nó.
Học câu