Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

paintings

/'peintiŋ/

bức tranh

sculptures

/'skʌlpt∫ə[r]/

nghệ thuật điêu khắc; nghệ thuật chạm trổ

captivated

/'kæptiveit/

làm say đắm, quyến rũ

he was captivated by her beauty

mystery

/ˈmɪs.tər.i/

điều huyền bí; điều bí ẩn

the mysteries of nature

religion

/rɪˈlɪdʒ.ən/

tôn giáo, đạo; tín ngưỡng

the Buddhist religion

engineering

/ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/

kỹ thuật

mechanical engineering

military

/ˈmɪl.ɪ.tər.i/

[thuộc] quân sự, [thuộc] quân đội

military discipline service

submarines

/,sʌbmə'ri:n/

(hàng hải) tàu ngầm

helicopters

/'helikɒptə[r]/

máy bay trực thăng

extremely

/ɪkˈstriːm.li/

cực kỳ

that's extremely interesting

galleries

/'gæləri/

nhà trưng bày nghệ thuật

a picture gallery

appearance

/əˈpɪə.rəns/

sự xuất hiện

the sudden appearance of a policeman caused the thief to run away

Chọn tất cả