Atomic

IELTS

URBANISATION 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

compromise

/ˈkɒm.prə.maɪz/

sự thỏa hiệp, cùng nhau chọn món

most wage claims are settled by compromise

difficulty

/ˈdɪf.ɪ.kəl.ti/

sự khó khăn

do something without difficulty

million

/ˈmɪl.jən/

một triệu

three million pounds

adequate

/ˈæd.ə.kwət/

đầy đủ, cân xứng

their earnings are adequate to their needs

basic

/ˈbeɪ.sɪk/

cơ bản

the basic vocabulary of a language

address

/əˈdres/

địa chỉ, địa điểm

tell me if you change your address

resolution

/ˌrez.əˈluː.ʃən/

nghị quyết

show great resolution

urbanisation

/,ɜ:bənai'zei∫n/

sự thành thị hoá, sự đô thị hóa

long-sighted

/'lɔɳ'saitid/

viễn thị

pressing

/ˈpres.ɪŋ/

cấp bách, cấp thiết

pressing need

compete

/kəmˈpiːt/

thi đấu, cạnh tranh

several companies are competing [against (with each other) ] for the contract

enhance

/ɪnˈhɑːns/

làm nổi bật, tăng cường, nâng cao

the clothes do nothing to enhance her appearance

benefit

/ˈben.ɪ.fɪt/

lợi, lợi ích

my holiday wasn't of much benefit to me

obstacle

/ˈɒb.stə.kəl/

sự cản trở, sự trở ngại

obstacles on the racecourse

crowded

/ˈkraʊ.dɪd/

đông đúc

crowed buses

poverty

/ˈpɒv.ə.ti/

sự nghèo nàn, sự nghèo đói

live in poverty

slum

/slʌm/

khu nhà ổ chuột

a slum area

Chọn tất cả