Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Vaclav Havel: 'Contamination of morality' (1)
Vaclav Havel: 'Sự nhiễm độc đạo đức' (1)
My dear fellow citizens, for forty years you heard from my predecessors on this day different variations of the same theme;
Hỡi những công dân yêu quý, bốn mươi năm qua vào ngày này các bạn đã nghe từ những người tiền nhiệm của tôi những bài phát biểu khác nhau nhưng với cùng một kiểu mẫu:
how our country flourished, how many million tons of steel we produced,
đất nước của chúng ta đang phát triển rực rỡ như thế nào, chúng ta đã sản xuất được bao nhiêu tấn thép,
how happy we all were, how we trusted our government, and what bright perspectives were unfolding in front of us.
chúng ta tin tưởng chính quyền của mình ra sao và những tiền đồ tươi sáng đang trải ra trước mắt chúng ta như thế nào.
I assume you did not propose me for this office so that I, too, would lie to you.
Tôi tin rằng các bạn bầu tôi vào chức vụ này không phải để tôi cũng dối trá với các bạn như thế.
Our country is not flourishing.
Đất nước chúng ta không phát triển rực rỡ.
The enormous creative and spiritual potential of our nation is not being used sensibly.
Tiềm năng sáng tạo và tiềm năng tinh thần của chúng ta đang không được sử dụng một cách hợp lý.
Entire branches of industry are producing goods which are of no interest to anyone, while we are lacking the things we need.
Hàng loạt các ngành công nghiệp của chúng ta đang sản xuất ra những hàng hoá chả ai quan tâm trong khi chúng ta thì thiếu những thứ chúng ta cần.
A state which calls itself a workers' state humiliates and exploits workers.
Một chính quyền tự gọi nó là chính quyền của công nhân đang làm nhục và bóc lột công nhân.
Our obsolete economy is wasting the little energy we have available.
Nền kinh tế lỗi thời của chúng ta đang tiêu phí những nguồn năng lượng ít ỏi còn lại.
A country that once could be proud of the educational level of its citizens spends so little on education that it ranks today as seventy-second in the world.
Một đất nước từng một thời tự hào về trình độ giáo dục của người dân bây giờ đầu tư quá ít vào giáo dục đến nỗi xếp hạng giáo dục của chúng ta ngày nay đứng thứ bảy mươi hai trên thế giới.
We have polluted our soil, our rivers and forests, bequeathed to us by our ancestors, and we have today the most contaminated environment in Europe.
Chúng ta đã làm ô nhiễm đất đai, những dòng sông, và những cánh rừng mà tổ tiên để lại cho chúng ta, và ngày nay chúng ta có một môi trường bị ô nhiễm nhất tại Châu Âu.
Adult people in our country die earlier than in most other European countries...
Người trưởng thành trong nước ta chết sớm hơn người trưởng thành tại nhiều nước Châu Âu khác…
But all this is still not the main problem.
Nhưng đó chưa phải là vấn đề chính.
The worst thing is that we live in a contaminated moral environment.
Thứ tệ hại nhất chính là việc chúng ta phải sống trong một môi trường đạo đức bị ô uế nặng nề.
We fell morally ill because we became used to saying something different from what we thought.
Chúng ta đang bệnh hoạn về đạo đức vì chúng ta đã quá quen với việc nói những điều khác với những gì chúng ta nghĩ.
We learned not to believe in any thing, to ignore each other, to care only about ourselves.
Chúng ta đã học cách không tin tưởng bất cứ gì cả, học cách mặc kệ lẫn nhau, học cách chỉ quan tâm đến bản thân mình.
Concepts such as love, friendship, compassion, humility, or forgiveness lost their depth and dimensions,
Những khái niệm như tình yêu, tình bằng hữu, lòng trắc ẩn, sự khiêm nhường và sự thứ tha đã trở nên rất nhỏ bé,
and for many of us they represented only psychological peculiarities,
và với nhiều người trong chúng ta, những khái niệm đó chỉ là những dị biệt tâm lý,
or they resembled gone-astray greetings from ancient times, a little ridiculous in the era of computers and spaceships.
hoặc chúng chỉ giống như những lời lịch sự lỗi thời của muôn năm cũ vốn đã trở nên hơi lố bịch trong thời đại của máy tính và tàu vũ trụ.
Only a few of us were able to cry out loud that the powers that be should not be all-powerful,
Chỉ một số ít trong chúng ta đã dám lớn tiếng nói rằng những kẻ đang nắm quyền lực không thể có quyền lực tuyệt đối,
and that special farms, which produce ecologically pure and top-quality food just for them, should send their produce to schools, children's homes, and hospitals if our agriculture was unable to offer them to all.
và rằng những nông trại đặc biệt đang sản xuất những thực phẩm sạch sẽ và chất lượng dành riêng cho những kẻ quyền lực đó phải gửi những thực phẩm đó đến cho các trường học, nhà trẻ và bệnh viện nếu nền nông nghiệp của chúng ta không thể cung ứng đủ cho những nơi này.
The previous regime - armed with its arrogant and intolerant ideology - reduced man to a force of production and nature to a tool of production.
Chế độ trước đây của chúng ta, được trang bị hệ tư tưởng kiêu ngạo và bất dung tha của họ, đã biến con người thành một lực lượng sản xuất, và thiên nhiên thành một công cụ sản xuất.
In this it attacked both their very substance and their mutual relationship.
Theo đó, chế độ này đã tấn công vào con người, thiên nhiên và mối quan hệ chung giữa cả hai.
It reduced gifted and autonomous people, skillfully working in their own country,
Chế độ này đã biến những con người tài năng và độc lập của chúng ta, những con người đang làm việc một cách tài giỏi cho đất nước,
to nuts and bolts of some monstrously huge, noisy, and stinking machine, whose real meaning is not clear to anyone.
thành những chiếc bu lông và đai ốc trong một bộ máy khổng lồ ồn ào và hôi hám, một bộ máy mà chả ai hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì.
It cannot do more than slowly but inexorably wear down itself and all its nuts and bolts.
Bộ máy đó chẳng thể làm gì khác ngoài việc từ từ ăn mòn chính nó và những chiếc bu lông và đai ốc của nó.
When I talk about contaminated moral atmosphere, I am not talking just about the gentlemen who eat organic vegetables and do not look out of the plane windows.
Khi tôi nói về môi trường đạo đức ô uế của chúng ta, tôi không chỉ nói về những quý ông đang ăn rau quả trồng hữu cơ sạch sẽ và chẳng đoái hoài ngó ra khỏi cửa sổ máy bay của họ.
I am talking about all of us.
Tôi đang nói về tất cả chúng ta.
We had all become used to the totalitarian system and accepted it as an unchangeable fact and thus helped to perpetuate it.
Chúng ta đều đã trở nên quá quen thuộc với chế độ toàn trị và chấp nhận nó như một thực tế không thể thay đổi được và vì thế nên chúng ta giúp duy trì nó.
In other words, we are all - though naturally to differing extents - responsible for the operation of the totalitarian machinery;
Nói cách khác, tất cả chúng ta – dù rất tự nhiên là theo những mức độ khác nhau – đều phải chịu trách nhiệm về việc vận hành của bộ máy toàn trị đó.
none of us is just its victim: we are all also its co-creators.
Không ai trong chúng ta chỉ đơn thuần là những nạn nhân cả: tất cả chúng ta đều là những kẻ góp phần tạo ra bộ máy đó.
Học câu