Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

VERB + TO VERB 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

seem

/siːm/

có vẻ như, dường như

he seem to be a good fellow

want

/wɒnt/

muốn

they want a bigger apartment

prepare

/prɪˈpeər/

chuẩn bị

prepare a meal

promise

/ˈprɒm.ɪs/

hứa

make a promise

remember

/rɪˈmem.bər/

nhớ làm gì

I don't remember his name

start

/stɑːt/

bắt đầu, khởi đầu

make an early start [on a journey]

tend

/tend/

có khuynh hướng

she tended her husband lovingly during his long illness

try

/traɪ/

cố gắng

I don't know if I can come, but I'll try

wish

/wɪʃ/

ước muốn

it is to be wished that

afford

/əˈfɔːd/

có đủ sức, có đủ tiền

they walked because they couldn't afford [to take] a taxi

arrange

/əˈreɪndʒ/

sắp xếp, thu xếp

arrange the books on the shelves

love

/lʌv/

yêu thích

a mother's love for her children

offer

/ˈɒf.ər/

đề nghị

the company has offered a high salary

learn

/lɜːn/

 học hỏi

I can't drive yet – I'm still learning

endeavor

/in'devə/

cố gắng, gắng sức

pretend

/prɪˈtend/

giả vờ

pretend to be asleep

refuse

/rɪˈfjuːz/

từ chối

kitchen refuse

threaten

/ˈθret.ən/

đe dọa, hăm dọa

threaten an employee with dismissal

regret

/rɪˈɡret/

hối tiếc, lấy làm tiếc

I heard of his death with deep regret

Chọn tất cả