Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

VERB + VERB-ING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

avoid

/əˈvɔɪd/

tránh, ngăn ngừa

to avoid the city centre, turn right here

involve

/ɪnˈvɒlv/

liên quan đến

the job involved me (my living) in London

keep

/kiːp/

giữ, duy trì, tiếp tục

she has the ability to keep calm in an emergency

mean

/miːn/

có nghĩa là

what does this sentence mean?

stop

/stɒp/

dừng

rain stopped play

anticipate

/ænˈtɪs.ɪ.peɪt/

mong đợi, chờ đợi

do you anticipate [meeting] any troubles?

appreciate

/əˈpriː.ʃi.eɪt/

cảm kích

you can't fully appreciate foreign literature in translation

consider

/kənˈsɪd.ər/

xem xét

we must consider the feeling of other people

enjoy

/ɪnˈdʒɔɪ/

thích thú

I enjoyed that meal

suggest

/sə'dʒest/

đề nghị, đề xuất, gợi ý

I suggest a tour of the museum

finish

/ˈfɪn.ɪʃ/

hoàn tất, hoàn thành

finish one's work

forgive

/fəˈɡɪv/

tha thứ

she forgave him his thoughtless remark

prevent

/prɪˈvent/

ngăn chặn

prevent the spread of a disease prevent a disease from spreading

resist

/rɪˈzɪst/

phản đối

resist an enemy

escape

/ɪˈskeɪp/

thoát khỏi

a lion has escaped from its cage

delay

/dɪˈleɪ/

làm chậm trễ, trì hoãn

she delayed [for] two hours and missed the train

deny

/dɪˈnaɪ/

phủ nhận

deny the truth

dislike

/dɪˈslaɪk/

không thích

I like cats but dislike dogs

miss

/mɪs/

bỏ lỡ

ten hits and one miss

detest

/dɪˈtest/

cực kỳ ghét

I detest people that tell lies

Chọn tất cả