Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 11

học từ vựng

0%

Từ cần học

read

/riːd/

đọc

I can't read your untidy writng

keep

/kiːp/

giữ, duy trì

she has the ability to keep calm in an emergency

start

/stɑːt/

bắt đầu

make an early start [on a journey]

give

/ɡɪv/

đưa, trao

I gave each of the boys an apple

play

/pleɪ/

chơi đùa

the happy sounds of children at play

feel

/fiːl/

cảm thấy

can you feel the bump on my head?

set

/set/

làm cho

a set of chairs

change

/tʃeɪndʒ/

thay đổi

our plans are changed

say

/seɪ/

nói

she said nothing to me about it

cut

/kʌt/

đứt, bị cắt

she cut her finger on a piece of broken glass

show

/ʃəʊ/

cho thấy

let's go out and see a show or perhaps a film

check

/tʃek/

kiểm tra

I think I remembered to switch the oven off but you'd better check [up] [that I did]

call

/kɔːl/

gọi là, tên là

a call for help

move

/muːv/

di chuyển

pay

/peɪ/

trả tiền lương, trả tiền, thanh toán

he doesn't like the job, but the pay is good

let

/let/

để cho, cho phép

don't let your child play with matches

turn

/tɜːn/

quay, xoay, vặn

the wheels of the car began to turn

try

/traɪ/

cố gắng

I don't know if I can come, but I'll try

Chọn tất cả