Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 16

học từ vựng

0%

Từ cần học

deposit

/dɪˈpɒz.ɪt/

gửi tiền

the cheque was only deposited yesterday, so it hasn't been cleared yet

eat

/iːt/

ăn

he was too ill to eat

sleep

/sliːp/

ngủ

sing a baby to sleep

kick

/kɪk/

đá

he kicked me on the leg

print

/prɪnt/

in

headline are written in large print

fill

/fɪl/

lấp đầy

fill a bottle with water

raise

/reɪz/

tăng, tăng lên

raise a weight

pass

/pɑːs/

đi ngang qua, đi qua, vượt qua

get a pass

draw

/drɔː/

vẽ

advance

/ədˈvɑːns/

có tiến bộ

the enemy's advance was halted

consist

/kən'sist/

gồm, chứa

the committee consists of ten members

treat

/triːt/

đối xử, đối đãi; xử lý (vấn đề)

they treat their children very badly

abuse

/əˈbjuːz/

lạm dụng

abuse one's authority

jump

/dʒʌmp/

nhảy lên

a parachute jump

pitch

/pɪtʃ/

rơi, ngã xuống

fix

/fɪks/

sửa chữa

fix a post in the ground

contribute

/kənˈtrɪb.juːt/

đóng góp, góp phần

contribute ten pounds to a charity collection

beat

/biːt/

đánh bại

We heard the beat of the drum

connect

/kəˈnekt/

kết nối, gắn

the two towns are connected by a railway

burn

/bɜːn/

đốt, rực lửa, bùng cháy

Chọn tất cả