Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 19

học từ vựng

0%

Từ cần học

waste

/weɪst/

lãng phí

an area of waste ground

strike

/straɪk/

đánh, đập

a miner's strike

crash

/kræʃ/

va đụng, va vào

the crash of dishes being dropped

laugh

/lɑːf/

cười 

laugh oneself into convulsions

hide

/haɪd/

giấu

the sun was hidden by the clouds

swim

/swɪm/

bơi

hurt

/hɜːt/

làm đau, làm tổn thương

are you badly hurt?

grab

/ɡræb/

nắm lấy, chụp lấy, giật lấy

he just grabbed the bag from my hand and ran off

strain

/streɪn/

gắng sức, cố sức

strain a rope [to breaking-point] (until it breaks)

fold

/fəʊld/

gấp, bẻ, gập

he folded the handkerchief and put it in his pocket

scratch

/skrætʃ/

cào, cấu, gãi

the dog is scratching at the door

employ

/ɪmˈplɔɪ/

thuê, tuyển dụng

she hasn't been employed for six months now

convert

/kənˈvɜːt/

chuyển đổi, biến đổi

train

/treɪn/

huấn luyện, đào tạo

a passenger train

struggle

/ˈstrʌɡ.əl/

đấu tranh

two boys struggling [together]

repair

/rɪˈpeər/

sửa chữa

repair a watch

lay

/leɪ/

đặt, để

lay the book on the table

split

/splɪt/

chia ra từng phần, tách ra

some types of wood split easily

respond

/rɪˈspɒnd/

trả lời, hồi đáp

she asked where he'd been, but he didn't respond

wash

/wɒʃ/

rửa

please give the car a wash

Chọn tất cả