Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 20

học từ vựng

0%

Từ cần học

miss

/mɪs/

lỡ, nhỡ (xe buýt, chuyến bay,…)

ten hits and one miss

permit

/pəˈmɪt/

cho phép

we do not permit smoking in the office

quote

/kwəʊt/

trích dẫn (đoạn văn, câu nói,...)

quoting verses from the Bible

recover

/rɪˈkʌv.ər/

hồi phục, khỏi bệnh

recover what was lost

resolve

/rɪˈzɒlv/

giải quyết

resolve to succeed

roll

/rəʊl/

lăn

a roll of film

sink

/sɪŋk/

chìm, thụt, lún

the ship sank to the bottom of the ocean

suspect

/səˈspekt/

nghi ngờ, ngờ vực, hoài nghi

what she said sounded convincing, but I suspect it to be a lie

swing

/swɪŋ/

đưa qua đưa lại, đung đưa

his arms swung as he walked

twist

/twɪst/

vặn, quay

I twisted the bandage round his knee

concentrate

/ˈkɒn.sən.treɪt/

tập trung (sự chú ý, cố gắng,...)

I can't concentrate on my studies with all that noise going on

prompt

/prɒmpt/

thúc giục, thúc đẩy

be prompt to carry out an order

regret

/rɪˈɡret/

hối hận, tiếc nuối

I heard of his death with deep regret

reveal

/rɪˈviːl/

tiết lộ

reveal a secret

rush

/rʌʃ/

lao vào, xông tới, làm hối hả

rush at the enemy

shift

/ʃɪft/

di chuyển

the cargo had shifted

shake

/ʃeɪk/

rung, lắc, lung lay

great sobs shook his whole body

slip

/slɪp/

trượt

one slip and you could fall off the cliff

refuse

/rɪˈfjuːz/

từ chối

kitchen refuse

Chọn tất cả