Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 21

học từ vựng

0%

Từ cần học

suck

/sʌk/

tệ

suck sweets

delay

/dɪˈleɪ/

trì hoãn

she delayed [for] two hours and missed the train

kiss

/kɪs/

hôn

they kissed passionately when she arrived

marry

/ˈmær.i/

kết hôn

they married [when they were] young

pop

/pɒp/

ghé qua, tạt qua

the cork came out of the bottle with a loud pop

punch

/pʌntʃ/

đấm

quit

/kwɪt/

từ bỏ, thôi

I have received your notice to quit

resist

/rɪˈzɪst/

phản đối, chống đối

resist an enemy

rub

/rʌb/

cọ xát

rubbing his hands together his chin thoughtfully

shine

/ʃaɪn/

tỏa sáng, chiếu sáng

the moon is shining through the window

bear

/beər/

chịu, chịu đựng

dare

/deər/

dám, thử thách

they hardly dare breathe as somebody walked past the door

pray

/preɪ/

cầu nguyện

the priest prayed for the dying man

reply

/rɪˈplaɪ/

hồi âm, trả lời

I asked him where he was going, but he didn't reply

steal

/stiːl/

ăn cắp, lấy trộm

he stole from the rich to give to the poor

surround

/səˈraʊnd/

bao quanh, vây quanh

he likes to surround himself with beautiful things

hurry

/ˈhʌr.i/

vội vã, vội vàng, nhanh chóng

in his hurry to leave, he forgot his passport

pretend

/prɪˈtend/

giả vờ

pretend to be asleep

rip

/rɪp/

xé, xé toạc ra, xé tan tành

rip a piece of cloth in two

Chọn tất cả