Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 23

học từ vựng

0%

Từ cần học

heat

/hiːt/

làm nóng

feel the heat of the sun's rays

hand

/hænd/

đưa, nộp

lead somebody by the hand

book

/bʊk/

đặt trước, mua trước (vé)

old book

end

/end/

kết thúc, chấm dứt

the end of a stick

point

/pɔɪnt/

chỉ

the point of a pin

type

/taɪp/

đánh chữ, gõ chữ

which type of tea do you prefer?

value

/ˈvæl.juː/

coi trọng

a decline in the value of the dollar

market

/ˈmɑː.kɪt/

chào bán, quảng cáo

she went to [the] market to sell what she has made

guide

/ɡaɪd/

dẫn đường, chỉ đường, hướng dẫn

I know the place well, so let me be your guide

interest

/ˈɪn.trəst/

gây hứng thú

show [an] interest in something

state

/steɪt/

nói rõ, tuyên bố, ghi rõ

the house was in a dirty state

radio

/ˈreɪ.di.əʊ/

gửi tin đi bằng ra-đi-ô; phát thanh bằng ra-đi-ô; đánh điện bằng ra-đi-ô (cho ai)

send a message by radio

course

/kɔːs/

chảy, chạy

the course of history

price

/praɪs/

định giá

what is the price of this shirt?

list

/lɪst/

liệt kê (theo thứ tự)

a shopping list

trade

/treɪd/

mua bán

a trade agreement

line

/laɪn/

xếp hàng

draw a line

care

/keər/

quan tâm

she arranged the flowers with great care

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

trải qua, nếm mùi, chịu đựng

does she have much experience of teaching?

mind

/maɪnd/

phiền, bận tâm

have complete peace of mind

Chọn tất cả