Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 25

học từ vựng

0%

Từ cần học

oil

/ɔɪl/

tra dầu, bôi dầu

coconut oil

picture

/ˈpɪk.tʃər/

hình dung ra, tưởng tượng ra (cái gì)

his picture of cows won a prize

access

/ˈæk.ses/

truy cập

the only access to the farmhouse is across the fields

garden

/ˈɡɑː.dən/

làm vườn

open

/ˈəʊ.pən/

mở

leave the door open

range

/reɪndʒ/

xếp loại

a mountain range

rate

/reɪt/

đánh giá

the annual birth rate

reason

/ˈriː.zən/

suy luận, lập luận

there is reason to believe that

accord

/əˈkɔːd/

chấp thuận, chấp nhận

site

/saɪt/

đặt vị trí

a site for a new school

demand

/dɪˈmɑːnd/

đòi hỏi, yêu cầu

it is impossible to satisfy all your demands

coast

/kəʊst/

trượt xuống, lao xuống

age

/eɪdʒ/

già đi

what age is he?

record

/rɪˈkɔːd/

thâu, thu (nhạc, phim,...)

a record of road accidents

result

/rɪˈzʌlt/

do bởi, do mà ra

the results will be announced at midnight

cash

/kæʃ/

quy ra tiền mặt, thanh toán tiền mặt

pay [in] cash

dry

/draɪ/

sấy khô, làm khô

a spell of dry cold

exercise

/ˈek.sə.saɪz/

tập thể dục

the doctor advised him to take more exercise

cause

/kɔːz/

sinh ra, gây ra, gây nên

police are investigating the causes of the explosion

Chọn tất cả