Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 28

học từ vựng

0%

Từ cần học

limit

/ˈlɪm.ɪt/

giới hạn, hạn chế

within the city limits

step

/step/

bước, bước đi

I stepped forward to receive my prize

cycle

/ˈsaɪ.kəl/

cưỡi xe đạp

the cycle of the seasons

face

/feɪs/

đối đầu, đương đầu

go and wash your face

paint

/peɪnt/

sơn, quét sơn

give the door two coats of paint

review

/rɪˈvjuː/

xem xét, xem lại, đánh giá

the terms of the contract are subject to review

room

/ruːm/

thuê phòng, ở chung phòng (với ai)

he's in the next room

screen

/skriːn/

kiểm tra (có bệnh tật không)

a screen of trees

structure

/ˈstrʌk.tʃər/

sắp xếp, tổ chức

rules of sentence structure

view

/vjuː/

nhìn, xem, quan sát

we came in view of the lake as we turned the corner

account

/əˈkaʊnt/

coi là, cho là

send in an account

ball

/bɔːl/

đóng thành cục tròn; đóng thành khối cầu

a football

discipline

/ˈdɪs.ə.plɪn/

kỷ luật, phạt

balance

/ˈbæl.əns/

làm cho cân bằng

bite

/baɪt/

cắn, ngoạm

does your dog bite?

black

/blæk/

làm đen, bôi đen

black shoes

gift

/ɡɪft/

tặng

a birthday gift

impact

/ˈɪm.pækt/

có tác động đối với cái gì

the bomb exploded on impact

machine

/məˈʃiːn/

làm bằng máy, gia công trên máy

sewing machine

share

/ʃeər/

chia sẻ

your share of the cost is £10

Chọn tất cả