Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 3

học từ vựng

0%

Từ cần học

occur

/əˈkɜːr/

xảy ra, xảy đến

when did the accident occur?

write

/raɪt/

viết

the children are learning to read and write

approach

/əˈprəʊtʃ/

đến gần, lại gần, tới gần

winter is approaching

avoid

/əˈvɔɪd/

tránh, tránh xa

to avoid the city centre, turn right here

prepare

/prɪˈpeər/

chuẩn bị

prepare a meal

build

/bɪld/

xây dựng

build a house

achieve

/əˈtʃiːv/

đạt được

achieve one's purpose

believe

/bɪˈliːv/

tin tưởng, tin rằng

I believe him

receive

/rɪˈsiːv/

nhận

receive a letter

seem

/siːm/

có vẻ như, dường như

he seem to be a good fellow

discuss

/dɪˈskʌs/

trao đổi, thảo luận

we discussed when to go (when we should go)

realize

/ˈrɪə.laɪz/

nhận ra, nhận thức được

realize one's dreams

contain

/kənˈteɪn/

chứa đựng, bao gồm

what does that box contain?

follow

/ˈfɒl.əʊ/

đi theo, đi theo sau

Monday follows Sunday

refer

/ri'fɜ:[r]/

nhắc đến, nói đến

don't refer to this matter again, please

solve

/sɒlv/

giải quyết (vấn đề, khó khăn)

solve a mathematical equation

describe

/dɪˈskraɪb/

diễn tả, mô tả, miêu tả

words cannot describe the beauty of the scene

prefer

/prɪˈfɜːr/

thích hơn, ưa hơn

I prefer walking to cycling

prevent

/prɪˈvent/

ngăn chặn, ngăn ngừa

prevent the spread of a disease prevent a disease from spreading

discover

/dɪˈskʌv.ər/

phát hiện

Columbus discovered America

Chọn tất cả