Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 34

học từ vựng

0%

Từ cần học

commission

/kəˈmɪʃ.ən/

đặt làm, đặt mua

the commission to build the new theatre was given to a well-known architect

copy

/ˈkɒp.i/

sao chép

is this original drawing or is it a copy?

drop

/drɒp/

thả xuống

rain drops

firm

/fɜːm/

làm cho vững vàng, làm cho chắc chắn

firm flesh

frequent

/ˈfriː.kwənt/

hay lui tới hoặc thăm một nơi nào đó

his visits became less frequent as time passed

progress

/ˈprəʊ.ɡres/

phát triển, tiến bộ

the walkers were making slow progress up the rocky path

project

/ˈprɒdʒ.ekt/

dự đoán, tiên đoán

a project to establish a new national park

stuff

/stʌf/

lèn; bịt

what stuff is this jacket made of?

ticket

/ˈtɪk.ɪt/

bán vé, phát vé, phát phiếu

do you want a single or a return ticket?

tour

/tʊər/

đi du lịch, đi lưu diễn

a round-the-world tour

angle

/ˈæŋ.ɡəl/

di chuyển hoặc đặt cái gì theo một tư thế nghiêng

acute angle

breakfast

/ˈbrek.fəst/

ăn sáng

doctor

/ˈdɒk.tər/

thêm cái gì có hại vào đồ ăn thức uống

dot

/dɒt/

chấm câu

join the dots up to complete the drawing

dream

/driːm/

mơ thấy

good night! Sweet dreams!

essay

/ˈes.eɪ/

thử làm; cố làm

father

/ˈfɑː.ðər/

sản sinh, là bố của

finance

/ˈfaɪ.næns/

cấp kinh phí, tài trợ

juice

/dʒuːs/

ép nước trái cây

one tomato juice and one soup, please

milk

/mɪlk/

vắt sữa

Chọn tất cả