Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 4

học từ vựng

0%

Từ cần học

expect

/ɪkˈspekt/

trông mong, mong đợi

this is the parcel which we have been expecting from New York

invest

/ɪnˈvest/

đầu tư

invest [one's money] in a business enterprise

reduce

/rɪˈdʒuːs/

giảm, giảm bớt, hạ

reduce speed

speak

/spiːk/

nói chuyện

he can't speak

appear

/əˈpɪər/

có vẻ như

a ship appeared on the horizon

explain

/ɪkˈspleɪn/

giải thích

a dictionary explains the meaning of words

explore

/ɪkˈsplɔːr/

thám hiểm, khám phá

involve

/ɪnˈvɒlv/

liên quan, dính líu

the job involved me (my living) in London

lose

/luːz/

mất; thất lạc

lose a leg in an industrial accident

afford

/əˈfɔːd/

có đủ tiền, có đủ thời gian

they walked because they couldn't afford [to take] a taxi

agree

/əˈɡriː/

đồng ý

he agreed to let me go home early

hear

/hɪər/

nghe

she doesn't hear very well

remain

/rɪˈmeɪn/

vẫn, duy trì

after the fire, very little remained of my house

represent

/ˌrep.rɪˈzent/

đại diện cho

the picture represents a hunting scene

apply

/əˈplaɪ/

làm đơn xin, nộp đơn xin

apply for a post

forget

/fəˈɡet/

quên

he forgot [about] her birthday

recommend

/ˌrek.əˈmend/

khuyên bảo, dặn, đề nghị

can you recommend me a good novel?

rely

/ri'lai/

dựa vào, cậy vào, nhờ vào

Nowadays we rely increasingly on computers for help

vary

/ˈveə.ri/

thay đổi, biến đổi

these fish vary in weight from 3lb to 5lb

ensure

/ɪnˈʃɔːr/

đảm bảo, bảo đảm

the book ensures his success

Chọn tất cả