Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 5

học từ vựng

0%

Từ cần học

generate

/ˈdʒen.ə.reɪt/

tạo ra, phát ra

generate heat

obtain

/əbˈteɪn/

thu được, đạt được, giành được

he always manages to obtain what he wants

accept

/əkˈsept/

chấp nhận, đồng ý

accept a gift

communicate

/kəˈmjuː.nɪ.keɪt/

giao tiếp, liên lạc

the officer communicated his orders to the men by radio

complain

/kəmˈpleɪn/

than phiền, phàn nàn

he complained that the room was too hot

depend

/dɪˈpend/

dựa vào, phụ thuộc vào

enter

/ˈen.tər/

vào, đi vào (một nơi nào đó)

don't enter without knocking

happen

/ˈhæp.ən/

xảy ra, diễn ra

how did the accident happen?

indicate

/ˈɪn.dɪ.keɪt/

chỉ ra, cho thấy (sự thật)

a sign indicating the right road to follow

suggest

/sə'dʒest/

đề nghị, đề xuất, gợi ý

I suggest a tour of the museum

survive

/səˈvaɪv/

sống sót

the last surviving member of the family

compare

/kəmˈpeər/

so sánh

compare the original with the copy

imagine

/ɪˈmædʒ.ɪn/

tưởng tượng

can you imagine what it would be like to live without electricity?

differ

/ˈdɪf.ər/

khác biệt, có sự khác biệt

in this respect, French differs from English

expand

/ɪkˈspænd/

mở rộng, phát triển

a tyre expands when you pump air into it

react

/riˈækt/

phản ứng lại

the people will react against the political system that oppresses them

appreciate

/əˈpriː.ʃi.eɪt/

cảm kích

you can't fully appreciate foreign literature in translation

manage

/ˈmæn.ɪdʒ/

xoay sở, tìm cách

manage a shop

encourage

/ɪnˈkʌr.ɪdʒ/

khuyến khích, khích lệ

he felt encouraged by the progress he'd made

prove

/pruːv/

chứng tỏ, chứng minh

can you prove it to me?

Chọn tất cả