Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 6

học từ vựng

0%

Từ cần học

recognize

/ˈrek.əɡ.naɪz/

nhìn nhận

recognize an old friend

replace

/rɪˈpleɪs/

thay thế

replace the book on the shelf

borrow

/ˈbɒr.əʊ/

mượn

borrow money from a friend

earn

/ɜːn/

kiếm tiền

he earns £10,000 a year

operate

/ˈɒp.ər.eɪt/

vận hành

the machine operates night and day

reflect

/rɪˈflekt/

phản ánh, thể hiện

he looked at his face reflected in the mirror

send

/send/

gửi

send a letter

assume

/əˈsjuːm/

giả sử (là đúng), cho rằng (là đúng)

I am assuming that the present situation is going to continue

engage

/ɪnˈɡeɪdʒ/

thu hút sự chú ý

engage a new secretary

enhance

/ɪnˈhɑːns/

nâng cao, đề cao, làm nổi bật

the clothes do nothing to enhance her appearance

examine

/ɪɡˈzæm.ɪn/

xem xét

examine an old manuscript

install

/ɪnˈstɔːl/

cài đặt

install a heating system in a building

participate

/pɑːˈtɪs.ɪ.peɪt/

tham gia, tham dự

participate in a competition

intend

/ɪnˈtend/

dự định, có ý định

I hear they intend to marry

introduce

/ˌɪn.trəˈdʒuːs/

giới thiệu

allow me to introduce my wife

relate

/rɪˈleɪt/

liên quan, liên kết

he related to them how it happened

relax

/rɪˈlæks/

thư giãn

relax one's hold

enable

/ɪˈneɪ.bəl/

làm cho có khả năng, làm cho có thể

this dictionary will enable you to understand English words

anticipate

/ænˈtɪs.ɪ.peɪt/

mong đợi, chờ đợi

do you anticipate [meeting] any troubles?

Chọn tất cả