Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 8

học từ vựng

0%

Từ cần học

retain

/rɪˈteɪn/

vẫn có, vẫn còn

dykes ratain the river water

shut

/ʃʌt/

đóng, khép

shut a door

calculate

/ˈkæl.kjə.leɪt/

tính, tính toán

calculate the cost of something

compete

/kəmˈpiːt/

cạnh tranh

several companies are competing [against (with each other) ] for the contract

consult

/kənˈsʌlt/

xin ý kiến, tham khảo

consult one's lawyer

deliver

/dɪˈlɪv.ər/

giao, chuyển

we deliver [your order] to your door

extend

/ɪkˈstend/

gia hạn, kéo dài

extend a railway

investigate

/ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/

điều tra

the police are investigating the murder

negotiate

/nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/

thương lượng, đàm phán

we've decided to negotiate with the employers about our wage claim

qualify

/ˈkwɒl.ɪ.faɪ/

có đủ trình độ/điều kiện/khả năng

he is qualified for the task

retire

/rɪˈtaɪər/

nghỉ hưu, về hưu

retire early

rid

/rɪd/

thoát khỏi

rid the world of famine

weigh

/weɪ/

nặng, cân nặng

he weighed himself on the bathroom scales

arrive

/əˈraɪv/

đến nơi

we arrived at the station five minutes late

attach

/əˈtætʃ/

dính, đính kèm

attach a label to each piece of luggage

behave

/bɪˈheɪv/

đối xử, cư xử

how's your new car behaving?

celebrate

/ˈsel.ə.breɪt/

tổ chức ăn mừng, làm lễ kỷ niệm

celebrate somebody's birthday

convince

/kənˈvɪns/

thuyết phục, làm cho tin

what she said convinced me that I was mistaken

relieve

/rɪˈliːv/

làm dịu đi, làm mất đi (cơn đau, lo âu, phiền muộn,...)

relieve suffering among refugees

disagree

/ˌdɪs.əˈɡriː/

bất đồng, không đồng ý

disagree with somebody's decision

Chọn tất cả