Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

VOLUNTEER WORK - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

behave

/bɪˈheɪv/

cư xử, đối xử

how's your new car behaving?

spend

/spend/

dành, tiêu, chi (thời gian, tiền bạc,...)

she's spent all her money

smell

/smel/

ngửi, ngửi thấy

taste and smell are closely connected

wait

/weɪt/

chờ đợi

wait for me, please

knee

/niː/

đầu gối

toe

/təʊ/

ngón chân

bend

/bend/

cong, bẻ cong (tay, chân,...)

bend an iron bar

touch

/tʌtʃ/

chạm vào

the two wires were touching

newspaper

/ˈnjuːzˌpeɪ.pər/

báo, tờ báo

daily newspaper

wood

/wʊd/

rừng cây

tables are usually made of wood

railway

/ˈreɪl.weɪ/

đường sắt, đường ray xe lửa

sandwich

/ˈsæn.wɪdʒ/

bánh mì kẹp thịt

chicken sandwich

rise

/raɪz/

bốc lên, dâng lên, nổi lên

the rise and fall in life

diary

/ˈdaɪə.ri/

cuốn nhật ký

tutor

/ˈtʃuː.tər/

người hướng dẫn

a maths tutor

furious

/ˈfjʊə.ri.əs/

giận dữ, điên tiết

she was absolutely furious at his behaviour

ashamed

/əˈʃeɪmd/

xấu hổ, hổ thẹn

you should be ashamed of yourself for telling such lies

objection

/əbˈdʒek.ʃən/

sự phản đối, sự chống đối

raise no objection

Chọn tất cả