Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

VOLUNTEER WORK - LISTENING & SPEAKING

học từ vựng

0%

Từ cần học

annually

/ˈæn.ju.ə.li/

hàng năm

the exhibition is held annually

require

/rɪˈkwaɪər/

cần có, đòi hỏi có, cần đến

the situation requires that I should be there

tax

/tæks/

thuế

income tax

cross

/krɒs/

băng qua, ngang qua

the place is marked on the map by a cross

vehicle

/ˈvɪə.kəl/

xe cộ, phương tiện giao thông

motor vehicles

intersection

/ˌɪn.təˈsek.ʃən/

ngã tư, giao lộ

direct

/daɪˈrekt/

điều hướng, chỉ đường

a direct flight

traffic

/ˈtræf.ɪk/

giao thông, phương tiện giao thông

there's usually a lot of traffic at this time of day

expand

/ɪkˈspænd/

mở rộng

a tyre expands when you pump air into it

theatre

/ˈθɪə.tər/

rạp hát, nhà hát

an open-air theatre

dance

/dɑːns/

sự nhảy múa; sự khiêu vũ

charity

/ˈtʃær.ə.ti/

tổ chức từ thiện

martyr

/ˈmɑː.tər/

liệt sĩ, người hi sinh

she died as a martyr in the cause of progress

Chọn tất cả