Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

VOLUNTEER WORK - WRITING

học từ vựng

0%

Từ cần học

secretary

/ˈsek.rə.tər.i/

thư ký

express

/ɪkˈspres/

bày tỏ, thể hiện

an express train

receipt

/rɪˈsiːt/

biên lai

acknowledge receipt of a letter

truck

/trʌk/

xe tải

acknowledge

/əkˈnɒl.ɪdʒ/

nhận, thừa nhận, công nhận

a generally acknowledged fact

build

/bɪld/

xây, xây dựng

build a house

repair

/rɪˈpeər/

sửa chữa, tu sửa

repair a watch

donor

/ˈdəʊ.nər/

người hiến tặng, người quyên góp

gratitude

/ˈɡræt.ɪ.tʃuːd/

sự biết ơn, lòng biết ơn

express one's deep gratitude to somebody

overcome

/ˌəʊ.vəˈkʌm/

vượt qua, khắc phục (khó khăn)

overcome a tentation

vacation

/veɪˈkeɪ.ʃən/

kỳ nghỉ

long vacation

donate

/dəʊˈneɪt/

quyên góp, tặng (từ thiện)

donate large sums to relief organizations

retire

/rɪˈtaɪər/

nghỉ hưu

retire early

flooded

/ˈflʌd.ɪd/

bị ngập lụt

fire

/faɪər/

sa thải, đuổi việc

Chọn tất cả