Atomic

TOEFL (NEW)

WAR AND CONQUEST

học từ vựng

0%

Từ cần học

annex

/ænˈeks/

thôn tính

annex a neighbouring state

apex

/ˈeɪ.peks/

đỉnh

the apex of a triangle

conquest

/ˈkɒŋ.kwest/

sự chinh phục, thôn tính (lãnh thổ)

devise

/dɪˈvaɪz/

vạch ra, nghĩ ra

devise a scheme for redeveloping the city centre

prevailing

/prɪˈveɪ.lɪŋ/

phổ biến

prevailing fashion

territory

/ˈter.ɪ.tər.i/

lãnh thổ

occupying enemy territory

peninsula

/pəˈnɪn.sjə.lə/

bán đảo

march

/mɑːtʃ/

diễu hành

quick march!

heartland

/ˈhɑːt.lænd/

vùng đất huyết mạch

Germany's industrial heartland

terrain

/təˈreɪn/

địa thế, địa hình

difficult terrain for cycling

resist

/rɪˈzɪst/

chống lại, kháng cự

resist an enemy

adventure

/ədˈven.tʃər/

cuộc phiêu lưu

a life full of adventures

wisdom

/ˈwɪz.dəm/

sự hiểu biết, sự khôn ngoan

collapse

/kəˈlæps/

thất bại

the whole building collapsed

invasion

/ɪnˈveɪ.ʒən/

sự xâm lược

severely

/sɪˈvɪə.li/

rất gay go, nghiêm trọng

punish somebody severely

conflict

/ˈkɒn.flɪkt/

sự xung đột, sự mâu thuẫn

a long and bitter conflict between employers and workers

attack

/əˈtæk/

tấn công, công kích

make an attack on the enemy

steep

/stiːp/

dốc, dốc đứng

a steep path

Chọn tất cả