Atomic

600 từ vựng toeic

Warrranties : Sự Bảo Hành

học từ vựng

0%

Từ cần học

characteristic

/ˌkær.ək.təˈrɪs.tɪk/

(adj) đặc thù, (n) đặc trưng, đặc điểm, đặc thù, cá biệt

such bluntness is characteristic of him

consequence

/ˈkɒn.sɪ.kwəns/

kết quả, hậu quả, hệ quả; tầm quan trọng, tính trọng đại

bear the consequences of one's actions

consider

/kənˈsɪd.ər/

cân nhắc, suy xét, suy nghĩ (một cách cẩn thận); lưu ý, quan tâm

we must consider the feeling of other people

cover

/ˈkʌv.ər/

che, phủ, trùm, bọc; bao gồm

cover the table with a cloth

expiration

/,ekspə'rei∫n/

sự mãn hạn, sự hết hạn, sự kết thúc

the expiration of an agreement

frequently

/ˈfriː.kwənt.li/

thường xuyên, một cách thường xuyên

buses run frequently from the city to the airport

imply

/ɪmˈplaɪ/

ngụ ý, hàm ý, ẩn ý, ý nói

silence implied consent

promise

/ˈprɒm.ɪs/

(n) hứa hẹn, cam đoan, bảo đảm; (v) hứa

make a promise

protect

/prəˈtekt/

bảo vệ, bảo hộ, che chở

you need warm clothes to protect you against the cold

reputation

/ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/

danh tiếng, thanh danh, tiếng (tốt của nhân vật)

have a reputation for laziness (for being lazy)

require

/rɪˈkwaɪər/

đòi hỏi, yêu cầu, cần phải

the situation requires that I should be there

variety

/vəˈraɪ.ə.ti/

đa dạng, nhiều thứ/loại/vẻ khác nhau

variety of opinion

Chọn tất cả