Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

WAYS OF SOCIALISING - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

sail

/seɪl/

điều khiển, lái (thuyền buồm)

hoist (lower) the sails

open

/ˈəʊ.pən/

mở, khai trương

leave the door open

otherwise

/ˈʌð.ə.waɪz/

nếu không, không thì

you obviously think otherwise

owe

/əʊ/

nợ, mắc nợ

he owes his father 50 dollars; he owes 50 dollars to his father

successful

/səkˈses.fəl/

thành công, thành đạt

a successful career

forgive

/fəˈɡɪv/

tha thứ

she forgave him his thoughtless remark

sarcastic

/sɑːˈkæs.tɪk/

chế nhạo, mỉa mai, châm biếm

a sarcastic person

Chọn tất cả