Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

WAYS OF SOCIALISING - READING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

verbal

/ˈvɜː.bəl/

bằng lời nói, hữu ngôn

verbal skills

communication

/kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/

sự giao tiếp

the communication of disease

wave

/weɪv/

vẫy, vẫy tay

the flag waved in the breeze

signal

/ˈsɪɡ.nəl/

tín hiệu, dấu hiệu

a signal made with a red flag

situation

/ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/

tình huống

find oneself in an embarrassing situation

nod

/nɒd/

gật đầu

the teacher nodded in agreement

slightly

/ˈslaɪt.li/

nhẹ nhàng, yếu ớt

the patient is slightly better today

whistle

/ˈwɪs.əl/

huýt sáo

probably

/ˈprɒb.ə.bli/

có lẽ, có thể

can he hear us? -"probably not"

away

/əˈweɪ/

xa, cách xa

the sea is 2 miles away from the hotel

airport

/ˈeə.pɔːt/

sân bay, phi trường

attention

/əˈten.ʃən/

sự chú ý

pay attention to

obvious

/ˈɒb.vi.əs/

rành mạch, rõ ràng

it was obvious to everyone that the child had been badly treated

clap

/klæp/

vỗ tay

clap one's hands

Chọn tất cả