Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

WAYS OF SOCIALISING - SPEAKING

học từ vựng

0%

Từ cần học

blouse

/blaʊz/

áo phụ nữ

handle

/ˈhæn.dəl/

cầm, sờ mó (quấn tóc lên)

carry a bucket by the handle

dancer

/ˈdɑːn.sər/

diễn viên múa, vũ công

pair

/peər/

đôi, cặp

a pair of shoes

glasses

/glɑ:s/

mắt kính, kính mắt

fit a new pane of glass to the window

fashionable

/ˈfæʃ.ən.ə.bəl/

đúng mốt, hợp thời trang

it is fashionable to have short hairs nowadays

jacket

/ˈdʒæk.ɪt/

áo khoác

compliment

/ˈkɒm.plɪ.mənt/

sự khen ngợi

she paid me a very charming compliment on my paintings

decent

/ˈdiː.sənt/

đứng đắn, đoan trang, chỉnh tề

we must provide decent housing for the poor

glad

/ɡlæd/

sung sướng, vui mừng

I'm glad about your passing the test

tune

/tjuːn/

giai điệu

hymn tunes

terrible

/ˈter.ə.bəl/

rất tồi, rất kém, rất tệ

a terrible accident

Chọn tất cả