Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

WAYS OF SOCIALISING - WRITING

học từ vựng

0%

Từ cần học

observe

/əbˈzɜːv/

quan sát, theo dõi

observe the behaviour of birds

necessary

/ˈnes.ə.ser.i/

cần thiết, thiết yếu

sleep is necessary to (for) one's health

departure

/dɪˈpɑː.tʃər/

Sự khởi hành

his departure is quite unexpected

farewell

/ˌfeəˈwel/

lời chào tạm biệt

apology

/əˈpɒl.ə.dʒi/

 lời xin lỗi

offer (make) an apology

indicate

/ˈɪn.dɪ.keɪt/

chỉ, cho biết, ra dấu

a sign indicating the right road to follow

realize

/ˈrɪə.laɪz/

thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì,...)

realize one's dreams

regret

/rɪˈɡret/

sự tiếc nuối, sự hối tiếc

I heard of his death with deep regret

interruption

/ˌɪn.təˈrʌp.ʃən/

sự gián đoạn

order

/ˈɔː.dər/

thứ tự; trình tự

names in alphabetical order

thoughtful

/ˈθɔːt.fəl/

ân cần, chu đáo

thoughtful look

seldom

/ˈsel.dəm/

hiếm khi, ít khi

I have seldom seen such brutality

sorrow

/ˈsɒr.əʊ/

nỗi buồn, sự đau khổ, sự buồn phiền

express sorrow for having done wrong

wrongdoing

/ˈrɒŋˌduː.ɪŋ/

hành vi sai trái, hành động phạm pháp

discourtesy

/dis'kɜ:tsi/

sự khiếm nhã, sự bất lịch sự

Chọn tất cả