Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
There have been many great writers in the history of English literature,
Đã có nhiều nhà văn vĩ đại trong lịch sử văn học Anh,
but there is no doubt about which writer was the greatest.
nhưng không có nghi ngờ gì về nhà văn nào là vĩ đại nhất.
When he was a young man,
Khi ông còn là một thanh niên,
Like his plays, these poems are still famous today.
Giống như vở kịch của mình, những bài thơ này vẫn còn nổi tiếng ngày nay.
Học câu