Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
There have been many great writers in the history of English literature,
Đã có nhiều nhà văn vĩ đại trong lịch sử văn học Anh,
but there is no doubt about which writer was the greatest.
nhưng không có nghi ngờ gì về nhà văn nào là vĩ đại nhất.
Many people consider William Shakespeare to have been the best writer who ever lived.
Nhiều người cho rằng William Shakespeare là nhà văn giỏi nhất.
William Shakespeare was born in the town of Stratford, England, in the year 1564.
William Shakespeare được sinh ra tại thị trấn Stratford, Anh, vào năm 1564.
When he was a young man,
Khi ông còn là một thanh niên,
Shakespeare moved to the city of London, where he began writing plays.
Shakespeare chuyển đến thành phố London, nơi ông bắt đầu viết kịch.
His plays were soon very successful, and were enjoyed both by the common people of London and also by the rich and famous.
Những vở kịch của anh đã sớm thành công, được người dân London, cả những người giàu có và nổi tiếng đều thích thú.
In addition to his plays, Shakespeare wrote many short poems and a few longer poems.
Ngoài vở kịch của mình, Shakespeare đã viết nhiều bài thơ ngắn và một vài tập thơ hơn.
Like his plays, these poems are still famous today.
Giống như vở kịch của mình, những bài thơ này vẫn còn nổi tiếng ngày nay.
Shakespeare's most famous plays include Romeo and Juliet, Macbeth, Hamlet, King Lear, Othello, and Julius Caesar.
Những vở kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare bao gồm Romeo và Juliet, Macbeth, Hamlet, King Lear, Othello và Julius Caesar.
Usually, Shakespeare did not invent the stories that he told in his plays.
Thông thường, Shakespeare đã không phát minh ra những câu chuyện mà ông đã nói trong vở kịch của mình.
Instead, he wrote his plays using stories that already existed.
Thay vào đó, ông đã viết kịch của mình bằng cách sử dụng những câu chuyện đã tồn tại.
However, Shakespeare's plays told these stories in a more interesting way than ever before.
Tuy nhiên, vở kịch của Shakespeare đã kể những câu chuyện này một cách thú vị hơn bao giờ hết.
Some of the stories were tragedies, some were comedies, and some described historical events.
NMột số câu chuyện là bi kịch, một số là hài kịch và một số sự kiện lịch sử được mô tả.
In his plays, Shakespeare revealed a very wide knowledge of many areas of life.
Trong vở kịch của mình, Shakespeare đã tiết lộ một kiến ​​thức rất rộng về nhiều lĩnh vực của cuộc sống.
The characters in his plays discuss many different topics, often with the knowledge of experts.
Các nhân vật trong vở kịch của anh thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau, thường với kiến ​​thức của các chuyên gia.
But what is even more impressive about these plays is Shakespeare's use of the English language.
Nhưng điều còn ấn tượng hơn về những vở kịch này là việc sử dụng tiếng Anh của Shakespeare.
His vocabulary was very large, and Shakespeare seems to have introduced many words to the language!
Vốn từ vựng của anh ấy rất lớn, và Shakespeare dường như đã giới thiệu nhiều từ với ngôn ngữ!
Also, many of the phrases that are said by Shakespeare's characters are now used in everyday conversation.
Ngoài ra, nhiều cụm từ được nói bởi các nhân vật của Shakespeare hiện đang được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày.
Today, writers often use quotations from Shakespeare's plays in their own works.
Ngày nay, các nhà văn thường sử dụng các trích dẫn từ vở kịch của Shakespeare trong các tác phẩm của riêng họ.
But perhaps even the most impressive features of Shakespeare's plays are the characters within them.
Nhưng có lẽ ngay cả những tính năng ấn tượng nhất trong vở kịch của Shakespeare cũng là những nhân vật trong đó.
The many characters in his plays seem very different from each other, but they seem very realistic.
Nhiều nhân vật trong vở kịch của anh có vẻ rất khác nhau, nhưng chúng có vẻ rất thực tế.
The emotions they feel, the words they say, and the actions they perform are all easily understood.
Những cảm xúc mà họ cảm nhận, những lời họ nói, và những hành động họ thực hiện đều dễ hiểu.
Many people who watch one of Shakespeare's plays will find that they know people who remind them somewhat of the characters in those plays.
Nhiều người, những ai đã từng xem một trong những vở kịch của Shakespeare, sẽ thấy rằng họ biết những người nhắc nhở họ phần nào về các nhân vật trong những vở kịch đó
Shakespeare died in the year 1619, but his writings are still popular today, 400 years after they were written.
Shakespeare qua đời vào năm 1619, nhưng các tác phẩm của ông vẫn còn phổ biến ngày nay, 400 năm sau khi chúng được xuất bản.
The poems and plays are greatly admired by experts in literature, but also by people in general.
Những bài thơ và vở kịch được rất nhiều các chuyên gia về văn học ngưỡng mộ, mà còn bởi nhân loại nói chung.
Each year, hundreds of thousands of people enjoy attending performances of Shakespeare's plays.
Mỗi năm, hàng trăm ngàn người thích tham dự buổi biểu diễn của vở kịch của Shakespeare.
No other writer in the English language has remained so popular for such a long time.
Không có nhà văn nào khác ở Anh vẫn phổ biến trong một thời gian dài như vậy.
Học câu