Atomic

CEFR - Level C

WORDS AND PHRASES FOR LINKING IDEAS

học từ vựng

0%

Từ cần học

namely

/ˈneɪm.li/

cụ thể là, ấy là

only one boy was absent, namely Harry

thus

/ðʌs/

do đó, vì thế, vì vậy

thus said the Lord

better

/ˈbet.ər/

(khuyên) tốt hơn, hợp lý hơn, phù hợp hơn

a better job

otherwise

/ˈʌð.ə.waɪz/

nếu không, không thì

you obviously think otherwise

accordingly

/əˈkɔː.dɪŋ.li/

sao cho phù hợp

I've told you what the situation is, you must act accordingly

likewise

/ˈlaɪk.waɪz/

cũng như thế, cũng như vậy

the food was excellent, [and] likewise the wine

moreover

/ˌmɔːˈrəʊ.vər/

ngoài ra, hơn nữa

they knew the painting was a forgery. Moreover, they knew who had painted it

conversely

/ˈkɒn.vɜːs.li/

ngược lại

you can add the fluid to the powder or, conversely, the powder to the fluid

correspondingly

/,kɒri'spɒndiŋli/

tương ứng như vậy, vì lẽ đó

whereas

/weərˈæz/

nhưng trái lại, trong khi mà

rather

/ˈrɑː.ðər/

hơi hơi, khá là

the book is rather long

Chọn tất cả