Atomic

CEFR - Level A2

WORK AND JOBS

học từ vựng

0%

Từ cần học

artist

/ˈɑː.tɪst/

họa sĩ

Constable was a great English artist

secretary

/ˈsek.rə.tər.i/

thư ký

nurse

/nɜːs/

y tá

farmer

/ˈfɑː.mər/

nông dân

guide

/ɡaɪd/

hướng dẫn viên

I know the place well, so let me be your guide

policeman

/pəˈliːs.mən/

cảnh sát

actor

/ˈæk.tər/

diễn viên (nam)

film actor

singer

/ˈsɪŋ.ər/

ca sĩ

pilot

/ˈpaɪ.lət/

phi công

factory

/ˈfæk.tər.i/

nhà máy, xí nghiệp, xưởng

factory workers

manager

/ˈmæn.ɪ.dʒər/

giám đốc

work

/wɜːk/

công việc

be at work

company

/ˈkʌm.pə.ni/

công ty

I shall be glad of your company

office

/ˈɒf.ɪs/

văn phòng

our office is in centre of the town

worker

/ˈwɜː.kər/

công nhân

factory workers

photographer

/fəˈtɒɡ.rə.fər/

thợ chụp hình, người chụp hình, nhiếp ảnh gia

doctor

/ˈdɒk.tər/

bác sĩ

Chọn tất cả