Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

WORLD POPULATION - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

religion

/rɪˈlɪdʒ.ən/

tôn giáo

the Buddhist religion

factory

/ˈfæk.tər.i/

nhà máy, xí nghiệp, xưởng

factory workers

quarter

/ˈkwɔː.tər/

quý

a quarter of a mile

amount

/əˈmaʊnt/

lượng, số lượng

the cost amounted to £2.00

average

/ˈæv.ər.ɪdʒ/

bình quân, trung bình

the average of 4, 5 and 9 is 6

billionaire

/ˌbɪl.jəˈneər/

tỷ phú

creature

/ˈkriː.tʃər/

sinh vật, loài vật

dumb creatures

glean

/ɡliːn/

lượm lặt, thu thập

crowded

/ˈkraʊ.dɪd/

đông đúc

crowed buses

cranky

/ˈkræŋ.ki/

kỳ cục, quái gở

a cranky person

quarrel

/ˈkwɒr.əl/

tranh cãi, cãi nhau

pick a quarrel wih somebody

unevenly

/ʌnˈiː.vən.li/

một cách không đồng đều

ugly

/ˈʌɡ.li/

xấu xí

an ugly face

Chọn tất cả