Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

WORLD POPULATION - LISTENING & SPEAKING

học từ vựng

0%

Từ cần học

particularly

/pəˈtɪk.jə.lə.li/

một cách đặc biệt

I like all his novels, but his latest is particularly good

strictly

/ˈstrɪkt.li/

một cách nghiêm ngặt

smoking is strictly prohibited

inexpensive

/ˌɪn.ɪkˈspen.sɪv/

không đắt, rẻ

expert

/ˈek.spɜːt/

chuyên gia

an agricultural expert

hospital

/ˈhɒs.pɪ.təl/

bệnh viện, nhà thương

be taken to (released from) hospital

food

/fuːd/

thực phẩm, thức ăn

we cannot survive for long without food and drink

improvement

/ɪmˈpruːv.mənt/

sự tiến bộ, sự nâng cao, bước tiến

cause a marked improvement in working conditions

implement

/ˈɪm.plɪ.ment/

triển khai, thực hiện

kitchen implements

explosion

/ɪkˈspləʊ.ʒən/

sự bùng nổ

a bomb explosion

shortage

/ˈʃɔː.tɪdʒ/

sự thiếu; số lượng thiếu

food shortage

punishment

/ˈpʌn.ɪʃ.mənt/

hình phạt, sự trừng phạt

capital punishment

Chọn tất cả