Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

WORLD POPULATION - READING

học từ vựng

0%

Từ cần học

gold

/ɡəʊld/

vàng 

coins made of solid gold

iron

/aɪən/

sắt, quặng sắt

as hard as iron

silver

/ˈsɪl.vər/

bạc

petroleum

/pəˈtrəʊ.li.əm/

dầu mỏ, xăng dầu

land

/lænd/

đất, vùng đất

come in sight of land

figure

/ˈfɪɡ.ər/

con số, số lượng

write the figure "7" for me

population

/ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/

dân số

the populations of Western European countries

farm

/fɑːm/

canh tác, trồng trọt

we've lived on this farm for twenty years

resource

/rɪˈzɔːs/

nguồn tài nguyên

natural resources

growth

/ɡrəʊθ/

sự gia tăng

the rapid growth of plants

double

/ˈdʌb.əl/

gấp đôi, tăng gấp đôi

a double bed

support

/səˈpɔːt/

chu cấp, nuôi sống

a beam supporting a roof

scientist

/ˈsaɪən.tɪst/

nhà khoa học

reach

/riːtʃ/

đạt tới, lên đến

reach out one's hand

limit

/ˈlɪm.ɪt/

hạn chế, giới hạn

within the city limits

Chọn tất cả