Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Most people would like to have an attractive physical appearance,
Hầu hết mọi người đều muốn có ngoại hình hấp dẫn,
but some people become very worried about the way they look.
nhưng một số người trở nên rất lo lắng về cách họ nhìn.
This can sometimes lead them to do things that are unhealthy.
Điều này đôi khi có thể khiến họ làm những việc không lành mạnh.
For example, many women believe that they must be very thin in order to be attractive.
Ví dụ, nhiều phụ nữ tin rằng họ phải rất gầy để hấp dẫn.
They see pictures of fashion models who are very thin and then believe that an attractive woman must look the same way.
Họ nhìn thấy hình ảnh của những người mẫu thời trang rất gầy và sau đó tin rằng một người phụ nữ hấp dẫn phải nhìn theo cùng một cách.
However, many men prefer the appearance of women who are not so thin.
Tuy nhiên, nhiều người đàn ông thích sự xuất hiện của phụ nữ không phải là quá gầy.
In order to become thin, some women try to reduce the amount of food that they eat.
Để trở nên gầy, một số phụ nữ cố gắng giảm lượng thức ăn mà họ ăn.
When this is taken to an extreme, a woman might eat far too little food to remain healthy.
Khi điều này dẫn đến sự cực đoan, một người phụ nữ có thể ăn quá ít thức ăn để duy trì sức khỏe.
Her weight may become dangerously low, as she tries to become thinner and thinner.
Trọng lượng của phụ nữ có thể trở nên thấp, khi họ cố gắng trở nên càng ngày càng gầy.
This condition is called "anorexia," and it affects many thousands of women in Western countries.
Tình trạng này được gọi là "chán ăn", và nó ảnh hưởng đến hàng ngàn phụ nữ ở các nước phương Tây.
Anorexia is one of several conditions known as eating disorders.
Chán ăn là một trong nhiều tình trạng được gọi là rối loạn ăn uống.
Another eating disorder is called "bulimia."
Một rối loạn ăn uống khác được gọi là "chứng háu ăn".
A woman who has bulimia will sometimes eat large amounts of food,
Một người phụ nữ bị chứng háu ăn đôi khi sẽ ăn nhiều thức ăn,
but then will try to eliminate the food, by vomiting.
nhưng sau đó sẽ cố gắng loại bỏ thức ăn, bằng cách nôn mửa.
This is intended to prevent any weight gain, but it is also a very unhealthy behavior.
Điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ tăng cân nào, nhưng nó cũng là một hành vi rất không lành mạnh.
Unfortunately, some women are concerned about being very thin,
Thật không may, một số phụ nữ lo ngại về việc rất gầy,
but some women have different concerns related to the appearance of their body.
nhưng một số phụ nữ có mối quan tâm khác nhau liên quan đến sự xuất hiện của cơ thể của họ.
For example, some women believe that their breasts are not large enough,
Ví dụ, một số phụ nữ tin rằng ngực của họ không đủ lớn,
and undergo surgery to enlarge their breasts.
. và trải qua phẫu thuật để phóng to ngực của họ.
In this surgery, some artificial substance is implanted inside the breast to make it larger.
Trong phẫu thuật này, một số chất nhân tạo được cấy bên trong vú để làm cho nó lớn hơn.
Many women have had this surgery, but many of them have suffered serious health problems as a result.
Nhiều phụ nữ đã được phẫu thuật này, nhưng nhiều người trong số họ đã bị các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.
In recent years, many men have also become very concerned about their physical appearance.
Trong những năm gần đây, nhiều người đàn ông cũng trở nên rất quan tâm đến ngoại hình của họ.
For example, some men believe that they must become very muscular in order to have an attractive appearance.
Ví dụ, một số đàn ông tin rằng họ phải trở nên cơ bắp để có ngoại hình hấp dẫn.
To achieve this appearance, some men use drugs called steroids,
Để đạt được ngoại hình như thế, một số đàn ông sử dụng các loại thuốc gọi là steroid,
which make it possible to gain large amounts of muscle.
mà làm cho nó có thể đạt được một lượng lớn cơ bắp.
However, steroids can have very unhealthy side effects.
Tuy nhiên, steroid có thể có tác dụng phụ rất không lành mạnh.
In addition to drugs, some men have used surgery to change their physical appearance.
Ngoài các loại thuốc, một số nam giới đã sử dụng phẫu thuật để thay đổi diện mạo của họ.
For example, some men have had implants to make their arms, legs, or chest appear larger.
Ví dụ, một số người đàn ông đã có cấy ghép để làm cho cánh tay, chân, hoặc ngực của họ xuất hiện lớn hơn.
It is unfortunate that so many people feel so unhappy about their physical appearance and that they do unhealthy things to change the way they look.
Thật không may là rất nhiều người cảm thấy không hài lòng về ngoại hình của họ và họ làm những điều không lành mạnh để thay đổi cách họ nhìn.
Of course, everyone should try to be healthy,
Tất nhiên, mọi người nên cố gắng khỏe mạnh,
but people must also learn to accept their physical appearance.
nhưng mọi người cũng phải học cách chấp nhận ngoại hình của họ.
Many different body types can be attractive, and there is no single ideal body type.
Nhiều cơ thể khác nhau có thể hấp dẫn và không có thân hình lý tưởng nào.
There is no need to use unnatural methods of changing one's body.
Không cần phải sử dụng các phương pháp không tự nhiên để thay đổi cơ thể của một người.
Học câu