Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

attractive

/əˈtræk.tɪv/

thu hút, lôi cuốn; hấp dẫn

your proposal sounds very attractive

appearance

/əˈpɪə.rəns/

sự xuất hiện, vẻ bề ngoài, ngoại hình

the sudden appearance of a policeman caused the thief to run away

lead

/liːd/

chì

unhealthy

/ʌnˈhel.θi/

ốm yếu, ốm đau

an unhealthy pallor

pictures

/'pikt∫ə[r]/

bức tranh, bức vẽ

his picture of cows won a prize

models

/'mɒdl/

mô hình

a model of the proposed new airport

reduce

/rɪˈdʒuːs/

giảm, hạ

reduce speed

extreme

/ɪkˈstriːm/

cùng, cùng cực

in the extreme north of a country

remain

/rɪˈmeɪn/

còn lại

after the fire, very little remained of my house

dangerously

/ˈdeɪn.dʒər.əs.li/

[một cách] nguy hiểm

be dangerously ill

disorders

/dis'ɔ:də[r]/

sự lộn xộn, sự rối tung

with one's papers in disorder

eliminate

/iˈlɪm.ɪ.neɪt/

loại ra, loại bỏ

eliminate mistakes from one's writing

vomiting

/'vɒmit/

nôn, mửa

he vomited [up] all he had eaten

unfortunately

/ʌnˈfɔː.tʃən.ət.li/

không may là, đáng tiếc là

unfortunately they were out when we called

breasts

/brest/

chạm ngực vào (cái gì)

the runner breasted the tape

surgery

/ˈsɜː.dʒər.i/

(y học) phẫu thuật

plastic surgery

implanted

/im'plɑ:nt/

ghi khắc vào tâm trí, in sâu vào tâm trí

implant religious beliefs in young children

suffered

/'sʌfə[r]/

chịu bị

do you suffer from headaches?

muscular

/ˈmʌs.kjə.lər/

[thuộc] bắp thịt, [thuộc] bắp cơ

muscular contraction

unnatural

/ʌnˈnætʃ.ər.əl/

không tự nhiên, khác thường ngày

it was unnatural for the room to be so tidy

Chọn tất cả