Giảm giá 50% cho nâng cấp của bạn! Nâng cấp ngay
Listening Practice Through Dictation Listening Practice Through Dictation

học nghe tiếng anh và hiểu biết thêm một số từ vựng thông qua chủ đề let's recycle

học từ vựng và nghe tiếng anh với bài học Growing Roses

học nghe và học được nhiều từ vựng với bài Bird Watching.

học từ vựng và nghe thông qua bài học Trees in the Forest

hoc nghe với bài học an easy way to shop

nghe tiếng anh với bài học Cell Phone Messages

nghe và học từ vựng với bài bubbles in Boiling Water.

học từ vựng và nghe qua bài The Blue Sky

nghe và học từ vựng thông qua bài a new camera