Giảm giá 50% cho nâng cấp của bạn! Nâng cấp ngay
Learn English via Listening 3 Learn English via Listening 3

cùng nghe bài Louis Pasteur để biết về nhà khoa học nổi tiếng mọi thời đại.

cùng nghe bài Psychology

học từ vựng và học nghe thông qua bài Corruption

học nghe và từ vựng qua bài Canada : Provinces and Territories

hãy luyện nghe qua bài Two Great Artists : Leonardo and Michelangelo

luyện nghe qua bài The Viking

nghe bài William Shakespeare để biết về nhà soạn kịch nổi tiếng thế giới.

luyện nghe thông qua bài Ice Hockey

học nghe qua bài Chinese People in North America

học nghe tiếng anh qua bài The History of the English Language

học nghe qua bài African Slavery in the Americas

học nghe qua bài Worries About Physical Appearance

học nghe tiếng anh qua bài Physical Fitness

học nghe tiếng anh qua bài The History of Trial By July

học nghe tiếng anh qua bài Benjamin Franklin