Giảm giá 50% cho nâng cấp của bạn! Nâng cấp ngay
Ngữ pháp Ngữ pháp

Bài Thì hiện tại đơn

Bài Thì hiện tại tiếp diễn

Bài Hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn 1

Bài Hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn 2

Bài Thì quá khứ đơn

Bài Thì quá khứ tiếp diễn

Bài Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Bài Thì hiện tại hoàn thành 1

Bài Thì hiện tại hoàn thành 2

Bài Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài Hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thành

Bài Cách sử dụng For và Since, When và How long...

Bài Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn 1

Bài Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn 2

Bài Thì quá khứ hoàn thành

Bài Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài Phân biệt Have và Have got

Bài Cách sử dụng Used to

Bài Thì tương lai gần: I am going to do

Bài Các thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)

Bài Thì tương lai đơn: Will và Shall 1

Bài Thì tương lai đơn: Will và Shall 2

Bài Tương lai gần và Tương lai đơn

Bài Thì tương lai tiếp diễn

Bài Thì tương lai hoàn thành

Bài Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Đang cập nhật...

Bài Can, could and (be) able to

Bài Could (do) and could have (done)

Bài Have to and must

Bài Must, mustn't, needn't

Bài Must and can't

Bài May and might 1

Bài May and might 2

Bài Should 1

Bài Should 2

Bài Had better lt's time ...

Bài Would

Bài Can/Could/Would you ... ? ...(Requests, offers, permission and invitations)

Bài Auxiliary verbs (have/do/can etc.) I think so I I hope so etc.

Đang cập nhật...

Bài Câu điều kiện loại 0

Bài Câu điều kiện loại 1

Bài Câu điều kiện loại 2

Bài Câu điều kiện loại 3

Bài Câu điều kiện loại hỗn hợp

Bài Đảo ngữ với câu điều kiện

Bài Câu ước 1

Bài Câu ước 2

Bài Câu bị động 1

Bài Câu bị động 2

Bài Câu bị động 3

Bài Câu bị động 4

Bài Câu bị động 5

Đang cập nhật...

Bài Câu gián tiếp

Bài Verb + V-ing (enjoy doing I stop doing etc.)

Bài Verb + to Verb... (decide to ... I forget to ... etc.)

Bài Verb(+ object)+ to Verb... (I want you to ... etc.)

Bài Phần 1 (remember/regret etc.)

Bài Phần 2 (try/need/help)

Bài Phần 3 (Like I would Like etc.)

Bài Prefer and would rather

Bài Giới từ (in/for/about etc.)+ V-ing

Bài Be/get used to + V-ing (I'm used to ... )

Bài Thành ngữ + V-ing

Bài To ... , for ... and so that ...

Bài Tính từ + to ...

Bài To ... (afraid to do) và giới từ + V-ing (afraid of V-ing)

Bài Mệnh đề -ing (V-ing Clause)

Đang cập nhật...

Bài Mệnh đề quan hệ 1

Bài Mệnh đề quan hệ 2

Bài Mệnh đề quan hệ 3

Bài Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed

Bài Questions 1

Bài Questions 2 (Do you know where ... ? I He asked me where ... )

Bài Question tags (do you? isn't it? etc.) -ing and to ...

Đang cập nhật...

Bài So sánh hơn 1

Bài So sánh hơn 2

Bài So sánh bằng và không bằng

Bài Cách sử dụng enough và too

Bài Cách sử dụng so và such

Bài So sánh nhất

Bài Cách sử dụng quite và rather

Bài Still, yet, already & any more ...

Bài Cách sử dụng even, event though ...

Đang cập nhật...

Bài Cấu trúc câu trong tiếng anh

Bài Danh từ

Bài Danh từ số ít, danh từ số nhiều

Bài Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Bài Danh từ ghép

Bài Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Bài Sở hữu cách

Bài Đại từ

Bài Tính từ

Bài Động từ

Bài Liên từ

Bài Trạng từ

Bài Mạo từ

Bài Giới từ

Bài Thứ tự từ 1

Bài Thứ tự từ 2

Bài Cách sử dụng there, it trong Tiếng Anh

Bài Both/both of, neither/neither of, either/either of

Đang cập nhật...

Bài Some và any

Bài Much, many, little, few

Bài All/all of, most/most of, some/some of, ...

Bài All, everybody, và everyone

Bài No, none, nothing, nobody

Bài Each và every

Đang cập nhật...