Giảm giá 50% cho nâng cấp của bạn! Nâng cấp ngay

Nguyên âm đơn

bảng phiên âm quốc tế IPA

0% hoàn thành

Giới thiệu bảng phiên âm quốc tế IPA

Hướng dẫn âm /i:/

Phân biệt /ɪ/ và /i:/

Hướng dẫn âm /e/

Phân biệt /e/ và /i/

Hướng dẫn âm /ʊ/

Hướng dẫn âm /uː/

Hướng dẫn âm /ʌ/

Hướng dẫn âm /æ/

Phân biệt /ʌ/ và /æ/

Hướng dẫn âm /ɑː/

Hướng dẫn âm /ɒ/

Hướng dẫn âm /ɔː/

Hướng dẫn âm /ə/

Hướng dẫn âm /ɜː/

Nguyên âm đôi

Đang cập nhật...

0% hoàn thành

Hướng dẫn âm /eə/

Phân biệt âm /eə/ và /æ/

Hướng dẫn âm /ɪə/

Hướng dẫn âm /ʊə/

Hướng dẫn âm /əʊ/

Phân biệt âm /əʊ/ và /ɔː/

Hướng dẫn âm /aʊ/

Phân biệt âm /aʊ/ và /əʊ/

Hướng dẫn âm /eɪ/

phân biệt âm /eɪ/ và /iː/

Hướng dẫn âm /ɔɪ/

Hướng dẫn âm /aɪ/

Cặp phụ âm vô thanh hữu thanh

Đang cập nhật...

0% hoàn thành

Hướng dẫn âm /p/

Hướng dẫn âm /b/

Phân biệt âm /p/ và /b/

Hướng dẫn âm /t/

Hướng dẫn âm /d/

Phân biệt âm /t/ và /d/

Hướng dẫn âm /f/

Hướng dẫn âm /v/

Phân biệt âm /f/ và /v/

Hướng dẫn âm /k/

Hướng dẫn âm /g/

Phân biệt âm /k/ và /g/

Hướng dẫn âm /s/

Hướng dẫn âm /z/

Phân biệt âm /s/ và /z/

Hướng dẫn âm /ʃ/

Phân biệt âm /ʃ/ và /s/

Hướng dẫn âm /tʃ/

Hướng dẫn âm /dʒ/

Phân biệt âm /tʃ/ và /dʒ/

Hướng dẫn âm /ʒ/

Hướng dẫn âm /n/

Hướng dẫn âm /ŋ/

Phân biệt âm /n/ và /ŋ/

Hướng dẫn âm /m/

Phân biệt âm /m/, /n/ và /ŋ/

Hướng dẫn âm /θ/

Hướng dẫn âm /ð/

Hướng dẫn âm /h/

Hướng dẫn âm /r/

Hướng dẫn âm /l/

Hướng dẫn âm /r/ nối

Phân biệt âm /r/ và /l/

Hướng dẫn âm /w/

Phân biệt âm /w/ và /v/

Hướng dẫn âm /j/