Giảm giá 50% cho nâng cấp của bạn! Nâng cấp ngay
Nguyên âm đơn Nguyên âm đơn

Bài Giới thiệu bảng phiên âm quốc tế IPA

Bài Hướng dẫn âm /i:/

Bài Phân biệt /ɪ/ và /i:/

Bài Hướng dẫn âm /e/

Bài Phân biệt /e/ và /i/

Bài Hướng dẫn âm /ʊ/

Bài Hướng dẫn âm /uː/

Bài Hướng dẫn âm /ʌ/

Bài Hướng dẫn âm /æ/

Bài Phân biệt /ʌ/ và /æ/

Bài Hướng dẫn âm /ɑː/

Bài Hướng dẫn âm /ɒ/

Bài Hướng dẫn âm /ɔː/

Bài Hướng dẫn âm /ə/

Bài Hướng dẫn âm /ɜː/

bảng phiên âm quốc tế IPA

Bài Hướng dẫn âm /eə/

Bài Phân biệt âm /eə/ và /æ/

Bài Hướng dẫn âm /ɪə/

Bài Hướng dẫn âm /ʊə/

Bài Hướng dẫn âm /əʊ/

Bài Phân biệt âm /əʊ/ và /ɔː/

Bài Hướng dẫn âm /aʊ/

Bài Phân biệt âm /aʊ/ và /əʊ/

Bài Hướng dẫn âm /eɪ/

Bài phân biệt âm /eɪ/ và /iː/

Bài Hướng dẫn âm /ɔɪ/

Bài Hướng dẫn âm /aɪ/

Đang cập nhật...

Bài Hướng dẫn âm /p/

Bài Hướng dẫn âm /b/

Bài Phân biệt âm /p/ và /b/

Bài Hướng dẫn âm /t/

Bài Hướng dẫn âm /d/

Bài Phân biệt âm /t/ và /d/

Bài Hướng dẫn âm /f/

Bài Hướng dẫn âm /v/

Bài Phân biệt âm /f/ và /v/

Bài Hướng dẫn âm /k/

Bài Hướng dẫn âm /g/

Bài Phân biệt âm /k/ và /g/

Bài Hướng dẫn âm /s/

Bài Hướng dẫn âm /z/

Bài Phân biệt âm /s/ và /z/

Bài Hướng dẫn âm /ʃ/

Bài Phân biệt âm /ʃ/ và /s/

Bài Hướng dẫn âm /tʃ/

Bài Hướng dẫn âm /dʒ/

Bài Phân biệt âm /tʃ/ và /dʒ/

Bài Hướng dẫn âm /ʒ/

Bài Hướng dẫn âm /n/

Bài Hướng dẫn âm /ŋ/

Bài Phân biệt âm /n/ và /ŋ/

Bài Hướng dẫn âm /m/

Bài Phân biệt âm /m/, /n/ và /ŋ/

Bài Hướng dẫn âm /θ/

Bài Hướng dẫn âm /ð/

Bài Hướng dẫn âm /h/

Bài Hướng dẫn âm /r/

Bài Hướng dẫn âm /l/

Bài Hướng dẫn âm /r/ nối

Bài Phân biệt âm /r/ và /l/

Bài Hướng dẫn âm /w/

Bài Phân biệt âm /w/ và /v/

Bài Hướng dẫn âm /j/

Đang cập nhật...