giây
1.0

Too Good At Goodbyes

 • 00:00
  ♪♪♪
  ♪♪♪
 • 00:46
  You must think that I'm stupid
  Người hẳn nghĩ rằng tôi thật ngốc
 • 00:51
  You must think that I'm a fool
  Chắc hản người nghĩ tôi là một kẻ khờ
 • 00:56
  You must think that I'm new to this
  Người nghĩ điều này với tôi là mới mẻ
 • 01:02
  But I have seen this all before
  Nhưng tất cả tôi đã đều từng trải qua
 • 01:06
  I'm never gonna let you close to me
  Tôi sẽ không để người lại gần bên tôi
 • 01:10
  Even though you mean the most to me
  Cho dù người đối với tôi là điều trân quý nhất
 • 01:12
  'Cause every time I open up, it hurts
  Vì mỗi lần tôi mở lòng, trái tim lại quặn đau
 • 01:17
  So I'm never gonna get too close to you
  Và tôi cũng sẽ chẳng đến quá gần người
 • 01:20
  Even when I mean the most to you
  Cho dù với người tôi là điều trân quý nhất
 • 01:23
  In case you go and leave me in the dirt
  Lỡ mai sau người rời đi để lại cho tôi những vết thương
 • 01:27
  But every time you hurt me, the less that I cry
  Nhưng mỗi lần người làm tôi đau lòng, tôi lại khóc ít đi một chút
 • 01:32
  And every time you leave me, the quicker these tears dry
  Mỗi lần người rời xa, nước mắt tôi lại khô đi nhanh hơn
 • 01:37
  And every time you walk out, the less I love you
  Mỗi lần người bước đi, trái tim này lại héo mòn đi một chút
 • 01:42
  Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true
  Mình chẳng còn cơ hội nữa đâu, đáng buồn thay nhưng đó là sự thật
 • 01:47
  I'm way too good at goodbyes (I'm way too good at goodbyes)
  Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt (Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt)
 • 01:52
  I'm way too good at goodbyes (I'm way too good at goodbyes)
  Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt (Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt)
 • 01:59
  I know you're thinking I'm heartless
  Có lẽ người đang nghĩ tôi vô tâm
 • 02:05
  I know you're thinking I'm cold
  Có lẽ người nghĩ tôi thật lạnh lùng
 • 02:10
  I'm just protecting my innocence
  Tôi chỉ đáng cố bảo vệ phần ngây thơ trong mình
 • 02:15
  I'm just protecting my soul
  Tôi chỉ đang bảo vệ tâm hồn tôi
 • 02:20
  I'm never gonna let you close to me
  Tôi sẽ không để người lại gần bên tôi
 • 02:23
  Even though you mean the most to me
  Cho dù người đối với tôi là điều trân quý nhất
 • 02:25
  'Cause every time I open up, it hurts
  Vì mỗi lần tôi mở lòng, trái tim lại quặn đau
 • 02:30
  So I'm never gonna get too close to you
  Và tôi cũng sẽ chẳng đến quá gần người
 • 02:33
  Even when I mean the most to you
  Cho dù với người tôi là điều trân quý nhất
 • 02:36
  In case you go and leave me in the dirt
  Lỡ mai sau người rời đi để lại cho tôi những vết thương
 • 02:39
  But every time you hurt me, the less that I cry
  Nhưng mỗi lần người làm tôi đau lòng, tôi lại khóc ít đi một chút
 • 02:44
  And every time you leave me, the quicker these tears dry
  Mỗi lần người rời xa, nước mắt tôi lại khô đi nhanh hơn
 • 02:50
  And every time you walk out, the less I love you
  Mỗi lần người bước đi, trái tim này lại héo mòn đi một chút
 • 02:55
  Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true
  Mình chẳng còn cơ hội nữa đâu, đáng buồn thay nhưng đó là sự thật
 • 03:00
  I'm way too good at goodbyes (I'm way too good at goodbyes)
  Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt (Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt)
 • 03:05
  I'm way too good at goodbyes (I'm way too good at goodbyes)
  Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt (Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt)
 • 03:10
  No way that you'll see me cry (No way that you'll see me cry)
  Người sẽ chẳng thể thấy tôi rơi lệ (Người sẽ chẳng thể thấy tôi rơi lệ)
 • 03:15
  I'm way too good at goodbyes
  Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt
 • 03:20
  No
  No
 • 03:23
  No, no, no, no, no (I'm way too good at goodbyes)
  No, no, no, no, no (Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt)
 • 03:26
  No, no, no, no
  No, no, no, no
 • 03:28
  No, no, no (I'm way too good at goodbyes)
  No, no, no (Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt)
 • 03:33
  (No way that you'll see me cry)
  Người sẽ chẳng thể thấy tôi rơi lệ)
 • 03:39
  (I'm way too good at goodbyes)
  (Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt)
 • 03:42
  'Cause every time you hurt me, the less that I cry
  Nhưng mỗi lần người làm tôi đau lòng, tôi lại khóc ít đi một chút
 • 03:47
  And every time you leave me, the quicker these tears dry
  Mỗi lần người rời xa, nước mắt tôi lại khô đi nhanh hơn
 • 03:53
  And every time you walk out, the less I love you
  Mỗi lần người bước đi, trái tim này lại héo mòn đi một chút
 • 03:58
  Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true
  Mình chẳng còn cơ hội nữa đâu, đáng buồn thay nhưng đó là sự thật
 • 04:02
  I'm way too good at goodbyes
  Tôi thực sự quá giỏi nói lời tạm biệt
 • 04:07
  ♪♪♪
  ♪♪♪