giây
1.0

You Are The Reason

 • 00:16
  There goes my heart beating
  Là nhịp đập trái tim tôi
 • 00:20
  'Cause you are the reason
  Vì em chính là lí do
 • 00:23
  I'm losing my sleep
  Tôi thao thức mỗi đêm
 • 00:27
  Please come back now
  Xin em hãy quay về
 • 00:32
  There goes my mind racing
  Là những suy nghĩ lộn xộn trong tâm trí tôi
 • 00:36
  And you are the reason
  Và em chính là lí do
 • 00:40
  That I'm still breathing
  Để tôi còn giữ hơi thở này
 • 00:44
  I'm hopeless now
  Giờ tôi đang tuyệt vọng
 • 00:49
  I'd climb every mountain
  Tôi sẽ trèo qua mọi núi đồi
 • 00:53
  And swim every ocean
  Tôi sẽ bơi vượt mọi đại dương
 • 00:57
  Just to be with you
  Chỉ để ở bên em
 • 01:01
  And fix what I've broken
  Và gắn lại những gì tôi làm rạn vỡ
 • 01:06
  Oh, 'cause I need you to see
  Vì tôi muốn em biết
 • 01:14
  That you are the reason
  Rằng em chính là lí do
 • 01:22
  There goes my hand shaking
  Là đôi tay tôi run rẩy
 • 01:27
  And you are the reason
  Em chính là lí do
 • 01:30
  My heart keeps bleeding
  Trái tim tôi đau đớn
 • 01:35
  I need you now
  Lúc này, tôi cần em
 • 01:39
  If I could turn back the clock
  Nếu tôi có thể quay ngược thời gian
 • 01:43
  I'd make sure the light defeated the dark
  Tôi sẽ đảm bảo ánh sáng đánh bại được bóng đêm
 • 01:48
  I'd spend every hour, of every day keeping you safe
  Tôi sẽ giành từng giờ, từng ngày khiến em được an lành
 • 01:56
  And I'd climb every mountain
  Và tôi sẽ trèo qua mọi núi đồi
 • 02:00
  And swim every ocean
  Tôi sẽ bơi vượt mọi đại dương
 • 02:04
  Just to be with you
  Chỉ để ở bên em
 • 02:08
  And fix what I've broken
  Và gắn lại những gì tôi làm rạn vỡ
 • 02:13
  Oh, 'cause I need you to see
  Vì tôi muốn em biết
 • 02:21
  That you are the reason, oh (I don't wanna fight no more)
  Rằng em chính là lí do (Tôi không còn muốn đấu tranh)
 • 02:25
  (I don't wanna hurt no more)
  (Tôi không còn muốn bị tổn thương)
 • 02:27
  (I don't wanna cry no more)
  (Tôi không còn muốn khóc nữa)
 • 02:29
  (Come back, I need you to hold me closer now) You are the reason, oh
  (Xin hãy quay về, tôi cần em ôm tôi chặt hơn) Em chính là lí do
 • 02:33
  (Just a little closer now)
  (Gần thêm một chút)
 • 02:35
  (Come a little closer...)
  (Xin tới gần thêm một chút...)
 • 02:37
  I need you to hold me tonight
  Tôi cần em ôm tôi trong vòng tay đêm nay
 • 02:46
  I'd climb every mountain
  Tôi sẽ trèo qua mọi núi đồi
 • 02:50
  And swim every ocean
  Tôi sẽ bơi vượt mọi đại dương
 • 02:54
  Just to be with you
  Chỉ để ở bên em
 • 02:58
  And fix what I've broken
  Và gắn lại những gì tôi làm rạn vỡ
 • 03:04
  'Cause I need you to see
  Vì tôi cần em thấy được
 • 03:11
  That you are the reason
  Rằng em chính là lí do