giây
1.0

8 secrets of success

 • 00:11
  This is really a two-hour presentation I give to high school students,
  Đây thực sự là một bài thuyết trình dài 2 tiếng mà tôi nói trước các học sinh trung học,
 • 00:15
  cut down to three minutes.
  Được cắt đi còn 3 phút.
 • 00:16
  And it all started one day on a plane, on my way to TED,
  Và tất cả mọi thứ bắt đầu từ 1 ngày trên máy bay, trên đường đến với TED,
 • 00:19
  seven years ago.
  Cách đây 7 năm.
 • 00:20
  And in the seat next to me was a high school student, a teenager,
  Có một thiếu niên trung học ngồi ở ghế cạnh tôi,
 • 00:24
  and she came from a really poor family.
  Và cô bé đó đến từ một gia đình rất nghèo.
 • 00:27
  And she wanted to make something of her life,
  Cô bé muốn làm một điều gì đó cho cuộc đời mình,
 • 00:29
  and she asked me a simple little question.
  Và cô bé đã hỏi tôi một câu hỏi nhỏ đơn giản.
 • 00:32
  She said, "What leads to success?"
  “Điều gì dẫn đến thành công?”
 • 00:33
  And I felt really badly,
  Tôi đã cảm thấy thực sự tồi tệ,
 • 00:35
  because I couldn't give her a good answer.
  Bởi vì tôi không thể đưa ra cho cô bé một câu trả lời hay.
 • 00:37
  So I get off the plane, and I come to TED.
  Tôi đã xuống máy bay, và đến TED.
 • 00:39
  And I think, jeez, I'm in the middle of a room of successful people!
  Và tôi nghĩ, jeez, tôi đang ở trong 1 căn phòng toàn những người thành công!
 • 00:43
  So why don't I ask them what helped them succeed,
  Vậy nên tại sao tôi không hỏi họ điều gì đã giúp họ thành công,
 • 00:46
  and pass it on to kids?
  Và truyền lại điều đó cho các em nhỉ?
 • 00:48
  So here we are, seven years, 500 interviews later,
  Vậy nên chúng ta đang ở đây, sau 7 năm, sau 500 cuộc phỏng vấn,
 • 00:52
  and I'm going to tell you what really leads to success
  Và tôi sẽ nói cho các bạn biết những gì thực sự sẽ dẫn đến thành công
 • 00:55
  and makes TEDsters tick.
  Và khiến cho những người yêu mến TED cảm thấy cuốn hút.
 • 00:57
  And the first thing is passion.
  Điều đầu tiên đó chính là niềm đam mê
 • 00:59
  Freeman Thomas says, "I'm driven by my passion."
  Freeman Thomas nói rằng “Tôi bị cuốn hút bởi đam mê của mình.”
 • 01:02
  TEDsters do it for love; they don't do it for money.
  Những người yêu TED làm điều này vì tình, họ không làm vì tiền.
 • 01:05
  Carol Coletta says, "I would pay someone to do what I do."
  Carol Coletta nói rằng “Tôi sẽ trả tiền cho ai đó để làm những gì tôi làm.”
 • 01:08
  And the interesting thing is:
  Và điều thú vị là:
 • 01:10
  if you do it for love, the money comes anyway.
  Nếu như bạn làm điều đó vì niềm vui, thì tiền sẽ tự khắc đến
 • 01:12
  Work! Rupert Murdoch said to me, "It's all hard work.
  Có hiệu quả đấy! Rupert Murdoch đã nói với tôi rằng «Tất cả là do làm việc chăm chỉ.
 • 01:15
  Nothing comes easily. But I have a lot of fun."
  Không có gì đến quá dễ dàng. Nhưng tôi cảm thấy rất vui. »
 • 01:19
  Did he say fun? Rupert? Yes!
  Ông ấy nói là vui sao ? Rupert ? Đúng vậy !
 • 01:21
  (Laughter)
  (Laughter)
 • 01:23
  TEDsters do have fun working. And they work hard.
  Những người đó làm việc rất vui. Và họ làm việc chăm chỉ.
 • 01:26
  I figured, they're not workaholics. They're workafrolics.
  Tôi thấy được rằng họ không phải là những người nghiện làm việc. Mà họ là những người yêu làm việc.
 • 01:29
  (Laughter)
  (Laughter)
 • 01:30
  Good!
  Tốt !
 • 01:31
  (Applause)
  (Applause)
 • 01:32
  Alex Garden says, "To be successful, put your nose down in something
  Alex Garden nói rằng, « Để thành công, hãy tham gia vào một số việc
 • 01:36
  and get damn good at it."
  Và làm thật tốt việc đó. »
 • 01:37
  There's no magic; it's practice, practice, practice.
  Không có phép màu nào ở đây cả : đó chỉ là luyện tập, luyện tập và luyện tập mà thôi.
 • 01:40
  And it's focus.
  Và đó còn là sự tập trung nữa.
 • 01:41
  Norman Jewison said to me,
  Norman Jewison nói với tôi,
 • 01:43
  "I think it all has to do with focusing yourself on one thing."
  « Tôi nghĩ tất cả mọi việc đều phải làm với sự tập trung hoàn toàn vào 1 việc cụ thể. »
 • 01:46
  And push!
  Và động lực !
 • 01:48
  David Gallo says, "Push yourself.
  David Gallo nói, « Hãy thúc đẩy bản thân
 • 01:50
  Physically, mentally, you've got to push, push, push."
  Về thể chất, về tinh thần, bạn phải thúc đẩy, đẩy, đẩy, đẩy. »
 • 01:52
  You've got to push through shyness and self-doubt.
  Bạn phải thúc đẩy mình vượt qua sự xấu hổ và tự nghi ngờ bản thân.
 • 01:55
  Goldie Hawn says, "I always had self-doubts.
  Goldie Hawn nói rằng « Tôi luôn tự nghi ngờ bản thân
 • 01:57
  I wasn't good enough; I wasn't smart enough.
  Tôi không đủ giỏi. Tôi không đủ thông minh.
 • 02:00
  I didn't think I'd make it."
  Tôi nghĩ tôi sẽ không làm được.”
 • 02:02
  Now it's not always easy to push yourself,
  Giờ đây không hề dễ dàng để tự thúc đẩy bản thân,
 • 02:04
  and that's why they invented mothers.
  Và đó là lí do họ tạo ra các bà mẹ.
 • 02:06
  (Laughter)
  (Laughter)
 • 02:07
  (Applause)
  (Applause)
 • 02:08
  Frank Gehry said to me,
  Frank Gehry nói với tôi,
 • 02:11
  "My mother pushed me."
  “Mẹ tôi thúc đẩy tôi.”
 • 02:13
  (Laughter)
  (Laughter)
 • 02:14
  Serve!
  Phục tùng!
 • 02:16
  Sherwin Nuland says, "It was a privilege to serve as a doctor."
  Sherwin Nuland Nói rằng, “Đó là một đặc ân khi phục tùng như 1 bác sĩ."
 • 02:20
  A lot of kids want to be millionaires.
  Rất nhiều đứa trẻ muốn trở thành tỉ phú.
 • 02:22
  The first thing I say is:
  Điều đầu tiên mà tôi nói đó là:
 • 02:23
  "OK, well you can't serve yourself;
  “Ok, bạn không thể tự phục tùng bản thân;
 • 02:25
  you've got to serve others something of value.
  Bạn phải phục tùng những người khác thứ gì đó giá trị
 • 02:27
  Because that's the way people really get rich."
  Bởi vì đó là cách mọi người trở nên giàu có.”
 • 02:31
  Ideas!
  Những ý tưởng!
 • 02:32
  TEDster Bill Gates says, "I had an idea:
  Bill Gates nói “Tôi đã có 1 ý tưởng:
 • 02:34
  founding the first micro-computer software company."
  Thành lập công ty phần mếm siêu máy tính đầu tiên.”
 • 02:37
  I'd say it was a pretty good idea.
  Tôi cho rằng đó là 1 ý kiến khá hay.
 • 02:39
  And there's no magic to creativity in coming up with ideas --
  Không có phép màu cho sự sáng tạo đưa ra những ý tưởng --
 • 02:42
  it's just doing some very simple things.
  Chỉ là làm những việc rất đơn giản.
 • 02:45
  And I give lots of evidence.
  Tôi đã đưa ra rất nhiều bằng chứng.
 • 02:47
  Persist!
  Kiên định!
 • 02:48
  Joe Kraus says,
  Joe Kraus nói rằng,
 • 02:49
  "Persistence is the number one reason for our success."
  “Sự kiên định là lí do đầu tiên để dẫn đến thành công.”
 • 02:52
  You've got to persist through failure. You've got to persist through crap!
  Bạn phải kiên định trước thất bại. Bạn phải kiên định qua những vũng lầy!
 • 02:56
  Which of course means "Criticism, Rejection, Assholes and Pressure."
  Điều này tất nhiên có nghĩa là “Sự chỉ trích, sự từ chối, sự xấu xa và áp lực.”
 • 02:59
  (Laughter)
  (Laughter)
 • 03:02
  So, the answer to this question is simple:
  Vậy nên, câu trả lời cho câu hỏi này đơn giản là:
 • 03:06
  Pay 4,000 bucks and come to TED.
  Hay chi ra 4000 đô và đến TED.
 • 03:08
  (Laughter)
  (Laughter)
 • 03:09
  Or failing that, do the eight things -- and trust me,
  Hoặc thực hiện 8 điều trên – và tin tôi đi,
 • 03:12
  these are the big eight things that lead to success.
  Đó là 8 điều vô cùng lớn lao sẽ dẫn tới thành công.
 • 03:15
  Thank you TEDsters for all your interviews!
  Cảm ơn TED vì những bài phỏng vấn của các bạn!
 • 03:18
  (Applause)
  (Applause)

  8 secrets of success

  <p>Why do people succeed? Is it because they&#39;re smart? Or are they just lucky? Neither. Analyst Richard St. John condenses years of interviews into an unmissable 3-minute slideshow on the real secrets of success.</p>

  • presentation /ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/ danh từ
   sự trình diễn
  • success /səkˈses/ danh từ
   sự thành công, sự thắng lợi
  • interviews /'intəvju:/ danh từ
   cuộc phỏng vấn; bài phỏng vấn
  • passion /ˈpæʃ.ən/ danh từ
   sự say mê
  • magic /ˈmædʒ.ɪk/ danh từ số nhiều
   phép kỳ diệu, phép thần thông
  • practice /ˈpræk.tɪs/ danh từ
   sự rèn luyện, sự luyện tập
  • push /pʊʃ/ ngoại động từ
   thúc đẩy, thúc giục (làm gì)
  • privilege /ˈprɪv.əl.ɪdʒ/ danh từ
   đặc quyền, đặc ân
  • millionaires /,miljə'neə[r]/ danh từ
   nhà triệu phú, người giàu bạc triệu
  • evidence /ˈev.ɪ.dəns/ danh từ
   (pháp lý) chứng, chứng cớ, bằng chứng
  • persistence /pəˈsɪs.təns/ danh từ
   tính kiên gan, tính bền bỉ
  • criticism /ˈkrɪt.ɪ.sɪ.zəm/ danh từ
   sự phê bình, sự phê phán, sự bình phẩm, sự chỉ trích
  • rejection /rɪˈdʒek.ʃən/ danh từ
   sự không chấp nhận, sự bác bỏ, sự từ chối
  • pressure /ˈpreʃ.ər/ danh từ
   sức ép, áp lực ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), áp suất