giây
1.0

Twitter tests doubling up its character limit

 • 00:01
  Twitter has decided to give its users more space to say what they feel.
  Twitter đã quyết định trao cho người dùng nhiều khoảng trống hơn để bày tỏ cảm nghĩ của họ.
 • 00:07
  The firm says it’s doubling its limit on tweets to 280 characters
  Công ty này nói rằng họ sẽ tăng gấp đôi số ký tự ở các tweet lên 280 kí tự
 • 00:11
  because research suggests the 140-limit is a “major source of frustration.”
  vì một nghiên cứu đã chỉ ra rằng giới hạn 140 kí tự là “nguồn cơn của nỗi thất vọng.”
 • 00:16
  For now the additional characters will only be available for a small number of Twitter’s 328-million users.
  Đến nay, số ký tự tăng thêm mới chỉ được áp dụng với một số lượng nhỏ khoảng 328 triệu người dùng Twitter.
 • 00:23
  It’s not known yet whether the US President Donald Trump,
  Chúng ta vẫn chưa biết được liệu tổng thống Mỹ Donald Trump,
 • 00:26
  arguably the world’s most well known Tweeter, is among the test group.
  người có lẽ là người sử dụng twitter nổi tiếng nhất thế giới có nằm tỏng nhóm thử nghiệm hay không.

  Twitter tests doubling up its character limit

  • decide /dɪˈsaɪd/ động từ
   quyết định
  • character /ˈkær.ək.tər/ danh từ
   ký tự
  • frustration /frʌsˈtreɪ.ʃən/ danh từ
   sự làm thất bại, sự làm hỏng
  • available /əˈveɪ.lə.bəl/ tính từ
   sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được
  • additional /əˈdɪʃ.ən.əl/ tính từ
   thêm vào, phụ vào, tăng thêm
  • major /ˈmeɪ.dʒər/ tính từ
   lớn (hơn), nhiều (hơn), trọng đại, chủ yếu
  • research /rɪˈsɜːtʃ/ danh từ
   sự nghiên cứu