giây
1.0

A major wi-fi security flaw could allow hackers to intercept encrypted data

 • 00:00
  Hackers have cracked the security layer that protects Wi-Fi networks,
  Hacker đã phá các lớp bảo vệ an ninh bảo vệ mạng lưới Wi-fi,
 • 00:05
  potentially allowing them to intercept encrypted data or infect websites with malware.
  điều có thể cho phép chúng chặn những dữ liệu được mã hoá hay làm nhiễm độc các trang web bằng phần mềm độc hại.
 • 00:10
  Cyber security researchers in Belgium say the attack works by using a a so-called "four-way handshake"
  Các nhà nghiên cứu an ninh mạng ở Bỉ nói rằng các vụ tấn công được thực hiện bằng việc sử dụng cái gọi là "bắt tay bốn chiều"
 • 00:16
  starting from when a user puts in the correct Wi-fi password.
  bắt đầu từ lúc người dùng nhập mật khẩu đúng.
 • 00:20
  The U.S. Department of Homeland Security has recommended installing vendor updates on affected products,
  Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ khuyến cáo nên cài đặt những bản cập nhật được cung cấp trên những sản phẩm bị ảnh hưởng,
 • 00:26
  such as routers provided by Cisco Systems or Juniper Networks.
  như là bộ định tuyến cung cấp bởi Cisco Systems hay Juniper Networks.
 • 00:30
  Any device connected to a Wi-Fi network could be affected,
  bất cứ thiết bị nào được kết nối với mạng Wi-Fi đều có thể bị ảnh hưởng,
 • 00:33
  but it only works if the attacker is within range of a victim.
  nhưng nó chỉ được thực hiện nếu kẻ tấn công ở trong cùng phạm vi với người bị hại.
 • 00:37
  But the researchers say it could be “catastrophic” to a certain version of Linux and devices running Android 6.0 and above.
  Nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng nó có thể sẽ là thảm hoạ với một phiên bản nhất định của Linux và những thiết bị chạy hệ điều hành Android 6.0 trở lên

  A major wi-fi security flaw could allow hackers to intercept encrypted data

  • security /sɪˈkjʊə.rə.ti/ danh từ
   sự bảo đảm, vật bảo đảm
  • layer /ˈleɪ.ər/ danh từ
   lớp
  • potentially /pəˈten.ʃəl.i/ ...
   có nguy cơ, tiềm tàng, có khả năng
  • infect /ɪnˈfekt/ ngoại động từ
   nhiễm, làm nhiễm độc, làm nhiễm trùng
  • homeland /ˈhəʊm.lænd/ danh từ
   quê hương, tổ quốc, xứ sở
  • install /ɪnˈstɔːl/ ngoại động từ
   đặt (hệ thống máy móc, hệ thống sưởi...); đặt (ai) vào (nơi nào, tình trạng nào...)
  • attacker /əˈtæk.ər/ danh từ
   kẻ tấn công, công kích
  • version /ˈvɜː.ʃən/ danh từ
   bản
  • handshake /ˈhænd.ʃeɪk/ danh từ
   cái bắt tay
  • user /ˈjuː.zər/ danh từ
   người dùng, người hay dùng