giây
1.0

All Birth Control Pills Raise Breast Cancer Risk

 • 00:00
  On Wednesday, researchers reported that even newer lower-dose birth control pills raise a woman’s risk of breast cancer,
  Vào thứ tư, các nhà khoa học đã đưa ra báo cáo rằng ngay cả thuôc tránh thai liều thấp kiểu mới cũng làm tăng ngu cơ ung thư vú ở phụ nữ,
 • 00:09
  although the actual danger is "quite small."
  mặc dù nguy hiểm thực sự chỉ là "rất nhỏ."
 • 00:11
  Hormone-infused devices such as vaginal rings,
  Các dụng cụ tránh thai có chứa nội tiết tố như vòng âm đạo,
 • 00:14
  implants and some IUDs also appear to raise the risk, although again not by much.
  que cấy và một số dụng cụ tránh thai thông thường khác cũng có vẻ làm tăng ngu cơ, dù là không nhiều.
 • 00:20
  It’s a disappointment to doctors who had hoped that lower doses of hormones in both oral and non-pill contraceptives
  Đây là nỗi thất vọng đối với các bác sĩ, những người đã hi vọng rằng những liều hormone nhỏ hơn ở cả các cách tránh thai qua đường uống và qua không dùng thuốc
 • 00:27
  might be safer than older birth control pills.
  có thể an toàn hơn thuốc tránh thai cũ.
 • 00:29
  But they stress there is no need for most women
  Nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng không cần
 • 00:32
  to abandon birth control pills for fear of breast cancer.
  phải bỏ uống thuốc tránh thai do lo sợ ung thư vú.
 • 00:35
  Overall, the use of any hormone-based contraceptive for five years or more
  Nhìn chung, việc sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào có hormone trong vòng 5 năm hoặc lâu hơn
 • 00:39
  raised a woman’s risk of breast cancer by 20 percent.
  cũng làm tăng 20% nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ.
 • 00:42
  The risk of breast cancer ranged from a 9 percent increase among women who used birth control for a year or less,
  Nguy cơ ung thư vú tăng từ 9% ở những phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai trong vòng 1 năm hoặc ít hơn,
 • 00:49
  to a 38 percent greater risk if a woman used it for 10 years or more.
  cho tới 38 đối với những người đã sử dụng 10 năm hoặc lâu hơn.

  All Birth Control Pills Raise Breast Cancer Risk

  • control /kənˈtrəʊl/ danh từ
   sự kiểm tra, sự kiểm soát, sự thử lại; tiêu chuẩn so sánh (bằng thí nghiệm để xác định đúng sai)
  • hormone /ˈhɔː.məʊn/ danh từ
   (sinh vật học) Hoocmon
  • disappointment /ˌdɪs.əˈpɔɪnt.mənt/ danh từ
   sự chán ngán, sự thất vọng
  • implant /ɪmˈplɑːnt/ danh từ
   (y học) mô cấy
  • breast /brest/ danh từ
  • oral /ˈɔː.rəl/ tính từ
   bằng lời nói, nói miệng
  • contraceptive /ˌkɒn.trəˈsep.tɪv/ danh từ
   dụng cụ tránh thụ thai; thuốc tránh thụ thai