giây
1.0

Angolans Vote in Historic Election

 • 00:00
  President Jose Eduardo dos Santos is the only leader
  Tổng thống Jose Eduardo dos Santos là nhà lãnh đạo duy nhất
 • 00:05
  that the majority of the 22 million people who live in Angola President Jose Eduardo dos Santos is the only leader
  mà phần lớn trong số 22 triệu người sống ở Angola Tổng thống Jose Eduardo dos Santos là nhà lãnh đạo duy nhất
 • 00:05
  that the majority of the 22 million people who live in Angola
  mà phần lớn trong số 22 triệu người sống ở Angola
 • 00:11
  have ever known.
  đã từng biết đến.
 • 00:13
  He will soon leave office after 38 years in power.
  Ông ta sẽ sớm rời nhiệm sở sau 38 năm cầm quyền.
 • 00:18
  Many Angolans are preparing to vote for the first time.
  Nhiều người Angola đang chuẩn bị bỏ phiếu lần đầu tiên.
 • 00:24
  Almost all of those who have marked ballots in the past
  Hầu như tất cả những người đã đánh dấu lá phiếu trong quá khứ
 • 00:29
  have never seen one without Santos’ name on it.
  không bao giờ thấy một phiếu mà không có tên của Santos trên đó.
 • 00:34
  Ana Maria Espirito Santos Monteiro is 60 years old.
  Ana Maria Espirito Santos Monteiro 60 tuổi.
 • 00:40
  She has never voted because she did not believe
  Cô chưa bao giờ bỏ phiếu vì cô không tin
 • 00:45
  there was a reason to do so.
  có lý do để làm như vậy.
 • 00:48
  That is because dos Santos has often been accused of rigging elections.
  Đó là vì dos Santos thường bị cáo buộc gian lận các cuộc bầu cử.
 • 00:55
  Monteiro told VOA that she is going to vote for the first time Wednesday
  Monteiro nói với đài VOA rằng cô sẽ bỏ phiếu lần đầu tiên vào Thứ Tư
 • 01:02
  because she does not believe rigging will be widespread in the next election.
  vì cô không cho rằng việc gian lận sẽ được phổ biến rộng rãi trong cuộc bầu cử tiếp theo.
 • 01:09
  She says she hopes it will be transparent and fair.
  Bà nói bà hy vọng nó sẽ minh bạch và công bằng.
 • 01:14
  Monteiro supports the CASA-CE opposition party.
  Monteiro ủng hộ đảng đối lập của CASA-CE.
 • 01:20
  It was formed in 2012 and controls eight seats in parliament.
  Nó được thành lập vào năm 2012 và kiểm soát tám ghế trong quốc hội.
 • 01:26
  CASA-CE faces strong competition from the MPLA,
  CASA-CE phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ MPLA,
 • 01:32
  which has ruled the country since 1975.
  Đảng đã cai trị đất nước này từ năm 1975.
 • 01:37
  The party has nominated foreign minister Joao Lourenco
  Đảng đã đề cử Bộ trưởng Ngoại giao Joao Lourenco
 • 01:43
  to be Dos Santos’ successor.
  trở thành người kế nhiệm ông Dos Santos.
 • 01:46
  But many younger voters are unhappy with the MPLA.
  Nhưng nhiều cử tri trẻ tuổi lại không hài lòng với MPLA.
 • 01:52
  They blame the party for the country’s economic inequality.
  Họ đổ lỗi cho đảng vì sự bất bình đẳng về kinh tế của đất nước.
 • 01:57
  Louis Gabriel is a 27-year-old student.
  Louis Gabriel là một sinh viên 27 tuổi.
 • 02:02
  He said he cannot find a job.
  Anh nói anh không thể tìm được việc làm.
 • 02:05
  “I think this year will be different because Dos Santos is not running,” he said.
  "Tôi nghĩ năm nay sẽ khác vì Dos Santos không điều hành nữa," anh nói.
 • 02:12
  But not all first-time voters want change.
  Nhưng không phải cử tri lần đầu nào cũng muốn thay đổi.
 • 02:16
  Gaspar Domingos said he is staying with the MPLA.
  Gaspar Domingos cho biết ông sẽ về phe với MPLA.
 • 02:22
  “I am very expectant because I believe that the MPLA is the big family,
  "Tôi rất mong đợi vì tôi tin rằng MPLA là gia đình lớn,
 • 02:29
  is the first community,” he said.
  là cộng đồng đầu tiên", ông nói.
 • 02:33
  Critics of Dos Santos do not think there will be much change.
  Những người chỉ trích Dos Santos không nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi.
 • 02:39
  They say the ruling party has intimidated voters.
  Họ nói rằng đảng cầm quyền đã đe dọa cử tri.
 • 02:44
  Rafael Marques is a reporter and critic of Dos Santos.
  Rafael Marques là một phóng viên và nhà phê bình của Dos Santos.
 • 02:49
  He believes Angolans already know what the results of the election will be.
  Ông tin rằng người dân Angola đã biết kết quả của cuộc bầu cử.
 • 02:56
  “The question is whether the MPLA will try to understand how disaffected,
  Ông nói: "Câu hỏi đặt ra là liệu MPLA sẽ cố gắng hiểu sự bất mãn,
 • 03:03
  how unhappy the population is
  sự không hài lòng của dân chúng
 • 03:06
  and give more space to the opposition,” he said.
  và tạo ra nhiều khoảng trống cho phe đối lập", ông nói.
 • 03:10
  Opposition leaders are hopeful,
  Các nhà lãnh đạo phe đối lập đang hy vọng,
 • 03:13
  but polls predict an MPLA win.
  nhưng cuộc thăm dò ý kiến ​​dự đoán một chiến thắng của MPLA.
 • 03:16
  I'm John Russell.
  Tôi là John Russell.

  Angolans Vote in Historic Election

  • majority /məˈdʒɒr.ə.ti/ danh từ
   phần lớn, phần đông, đa số
  • president /ˈprez.ɪ.dənt/ danh từ
   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổng thống
  • vote /vəʊt/ nội động từ
   bỏ phiếu, bầu cử
  • believe /bɪˈliːv/ động từ
   cho rằng, nghĩ rằng
  • office /ˈɒf.ɪs/ danh từ
   chức vụ
  • rig /rɪɡ/ ngoại động từ
   lừa đảo, gian lận
  • successor /səkˈses.ər/ danh từ
   người nối nghiệp; người nối ngôi; người thừa tự
  • critic /ˈkrɪt.ɪk/ danh từ
   người chỉ trích
  • election /iˈlek.ʃən/ danh từ
   sự bầu cử; cuộc tuyển cử
  • opposition /ˌɒp.əˈzɪʃ.ən/ danh từ
   sự đối lập, sự đối nhau
  • hopeful /ˈhəʊp.fəl/ tính từ
   hy vọng, đầy hy vọng
  • predict /prɪˈdɪkt/ ngoại động từ
   nói trước; đoán trước, dự đoán